Visa allt om Charlie's Brunns- och Energiborrning AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 17 806 16 865 18 158 16 083 14 726 11 898 14 555 18 633 22 350 18 676
Övrig omsättning 336 177 - - 12 119 4 10 397 178
Rörelseresultat (EBIT) 1 314 1 890 2 644 1 126 -69 -1 482 -967 505 4 232 3 804
Resultat efter finansnetto 1 241 1 849 2 606 1 071 -154 -1 569 -1 077 405 4 203 3 761
Årets resultat 1 366 1 129 1 167 827 141 -71 137 85 1 994 1 934
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 414 4 091 3 159 4 292 5 318 6 519 7 581 8 764 6 936 4 005
Omsättningstillgångar 12 042 10 525 10 684 7 277 6 306 5 360 5 901 8 171 8 233 5 775
Tillgångar 18 456 14 617 13 843 11 569 11 624 11 879 13 482 16 935 15 168 9 780
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 255 7 888 7 259 6 592 5 765 5 624 5 695 5 558 5 973 3 979
Obeskattade reserver 2 650 3 170 2 797 1 712 1 712 2 058 3 556 4 809 4 559 3 084
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 404 773 901 606 1 075 1 681 2 286 2 892 1 255 212
Kortfristiga skulder 3 146 2 786 2 885 2 659 3 073 2 517 1 945 3 676 3 381 2 505
Skulder och eget kapital 18 456 14 617 13 843 11 569 11 624 11 879 13 482 16 935 15 168 9 780
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 0 0 500
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 3 716 3 367 3 929 4 920 4 361 3 257
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 1 669 1 504 1 692 2 090 1 824 1 584
Utdelning till aktieägare 0 0 500 500 0 0 0 0 500 0
Omsättning 18 142 17 042 18 158 16 083 14 738 12 017 14 559 18 643 22 747 18 854
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 10 10 10 9 10 10 11 12 11 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 781 1 687 1 816 1 787 1 473 1 190 1 323 1 553 2 032 1 698
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 620 607 600 621 562 504 536 607 594 515
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 395 2 747 3 365 2 152 1 145 -140 472 1 706 5 210 4 487
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,58% -7,12% 12,90% 9,21% 23,77% -18,25% -21,89% -16,63% 19,67% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,12% 12,93% 19,10% 9,79% -0,56% -12,35% -6,95% 3,07% 28,29% 38,94%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,38% 11,21% 14,56% 7,04% -0,44% -12,33% -6,44% 2,79% 19,20% 20,39%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 55,51% 60,44% 62,42% 55,31% 53,42% 52,06% 54,18% 55,03% 57,54% 60,28%
Rörelsekapital/omsättning 49,96% 45,89% 42,95% 28,71% 21,95% 23,89% 27,18% 24,12% 21,71% 17,51%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 61,35% 70,88% 68,20% 68,52% 61,08% 60,86% 62,81% 53,75% 61,53% 63,93%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 271,17% 276,13% 309,95% 224,48% 172,47% 171,63% 256,61% 196,65% 234,43% 217,72%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...