Visa allt om Widrikssons Åkeri AB
Visa allt om Widrikssons Åkeri AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 122 841 118 130 125 676 90 466 83 793 75 359 73 850 68 444 58 576 58 005
Övrig omsättning 4 454 2 129 1 143 652 1 028 371 788 1 236 998 941
Rörelseresultat (EBIT) 5 567 -3 452 6 536 635 8 171 3 965 7 689 5 863 5 930 8 144
Resultat efter finansnetto 5 342 -3 395 5 381 -2 679 9 116 4 495 7 656 5 453 5 781 8 052
Årets resultat 3 838 -74 476 -2 862 4 814 2 209 5 266 3 030 2 756 3 567
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 26 003 37 615 40 555 52 960 47 502 33 147 38 071 37 634 20 193 18 308
Omsättningstillgångar 23 499 20 436 24 751 15 782 15 525 11 819 8 166 12 072 14 036 10 850
Tillgångar 49 502 58 051 65 307 68 742 63 028 44 966 46 237 49 706 34 229 29 158
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 879 1 041 4 615 2 996 14 578 10 870 11 839 8 574 7 544 6 788
Obeskattade reserver 15 222 15 278 19 071 14 482 14 572 12 075 10 647 10 197 9 032 7 193
Avsättningar (tkr) 0 0 0 3 000 6 600 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 7 659 15 037 6 424 12 082 2 650 7 541 8 606 14 475 2 889 2 385
Kortfristiga skulder 21 742 26 694 35 196 36 181 24 628 14 481 15 143 16 460 14 764 12 792
Skulder och eget kapital 49 502 58 051 65 307 68 742 63 028 44 966 46 237 49 706 34 229 29 158
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 698 900 142 - 960 798 1 206 842 1 099 770
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 44 783 48 712 55 457 38 842 34 137 30 174 28 505 27 639 22 729 20 029
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 16 277 16 530 16 840 12 068 11 319 10 596 7 846 9 290 7 971 7 535
Utdelning till aktieägare 0 0 3 500 0 9 500 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
Omsättning 127 295 120 259 126 819 91 118 84 821 75 730 74 638 69 680 59 574 58 946
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 160 131 147 110 93 99 99 131 110 83
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 768 902 855 822 901 761 746 522 533 699
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 389 509 489 468 504 429 394 296 294 356
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 12 715 8 848 13 770 5 849 10 361 7 252 13 796 11 481 11 198 12 049
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,99% -6,00% 38,92% 7,96% 11,19% 2,04% 7,90% 16,85% 0,98% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,51% -5,44% 9,11% -3,18% 14,94% 10,90% 16,92% 11,99% 18,11% 28,16%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,64% -2,67% 4,73% -2,42% 11,23% 6,50% 10,59% 8,71% 10,58% 14,15%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 1,43% -5,30% -8,31% -22,55% -10,86% -3,53% -9,45% -6,41% -1,24% -3,35%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 33,84% 22,32% 29,84% 19,88% 40,17% 43,96% 42,58% 32,02% 41,04% 41,04%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 108,08% 76,56% 70,32% 43,62% 63,04% 81,62% 53,93% 73,34% 95,07% 84,82%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...