Visa allt om Kungsleden Växjö AB
Visa allt om Kungsleden Växjö AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 31 016 44 249 52 059 50 628 20 069 45 286 82 883 42 693 41 017 38 319
Övrig omsättning 80 359 - - - - - - - 7 221 -
Rörelseresultat (EBIT) 82 582 29 244 11 939 -33 820 -35 412 12 693 59 039 -12 964 18 181 -8 563
Resultat efter finansnetto 77 908 15 176 -4 707 -42 252 -46 009 2 126 53 548 -20 047 14 -21 679
Årets resultat 77 188 12 019 -4 487 -12 274 -39 628 1 807 39 417 -17 396 1 757 -17 345
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 260 939 321 846 315 603 415 573 391 283 424 207 421 962 375 165 379 135 376 491
Omsättningstillgångar 216 155 92 774 105 860 398 003 8 731 10 286 6 320 5 338 20 371 8 972
Tillgångar 477 094 414 621 421 463 813 576 400 014 434 493 428 282 380 503 399 506 385 463
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 90 350 34 662 35 842 40 330 46 614 85 416 85 413 50 564 73 932 67 182
Obeskattade reserver 1 258 0 0 0 14 895 20 981 21 306 21 239 21 085 21 371
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 368 802 368 802 368 802 368 802 308 000 308 000 304 915 300 829 293 528 282 550
Kortfristiga skulder 16 684 11 156 16 817 404 444 30 505 20 097 16 649 7 871 10 961 14 360
Skulder och eget kapital 477 094 414 621 421 463 813 576 400 014 434 493 428 282 380 503 399 506 385 463
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 1 118 1 460
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 445 780
Utdelning till aktieägare 15 500 21 500 13 200 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 111 375 44 249 52 059 50 628 20 069 45 286 82 883 42 693 48 238 38 319
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 0 - - 0 0 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - 13 672 12 773
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - 521 747
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 93 862 35 080 25 809 -16 670 -20 627 20 735 66 593 22 754 24 661 -3 679
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -29,91% -15,00% 2,83% 152,27% -55,68% -45,36% 94,14% 4,09% 7,04% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 17,31% 7,05% 2,84% -4,15% -8,83% 2,96% 13,81% -3,35% 4,61% -2,14%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 266,27% 66,10% 22,99% -66,73% -176,04% 28,39% 71,36% -29,90% 44,92% -21,54%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 22,93% -66,80% -167,00% 30,85% 73,05% -26,82% 32,28% -18,58%
Rörelsekapital/omsättning 643,12% 184,45% 171,04% -12,72% -108,50% -21,66% -12,46% -5,93% 22,94% -14,06%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 19,14% 8,36% 8,50% 4,96% 14,40% 23,22% 23,61% 17,40% 22,31% 21,42%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 295,58% 831,61% 629,48% 98,41% 28,62% 51,18% 37,96% 67,82% 185,85% 62,48%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...