Visa allt om Anders Lidmalm Data Konsult Aktiebolag
Visa allt om Anders Lidmalm Data Konsult Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 882 961 0 0 0 61 653 674 1 086 1 037
Övrig omsättning - - - - 12 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -5 100 -9 -20 -16 -243 -126 9 -87 8
Resultat efter finansnetto 108 80 -18 208 8 -318 -58 137 -125 -41
Årets resultat 108 80 -18 208 8 -318 -58 137 -125 -51
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 563 466 499 521 308 305 386 320 231 203
Omsättningstillgångar 500 462 31 25 34 59 474 632 517 694
Tillgångar 1 063 928 530 546 342 364 860 952 748 897
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 657 549 469 487 279 271 589 662 565 689
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 406 378 61 60 62 93 271 290 182 207
Skulder och eget kapital 1 063 928 530 546 342 364 860 952 748 897
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12 2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 85 310 90 350 360
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 624 565 - 0 - 55 120 220 190 180
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 186 166 - 0 - 51 145 91 235 182
Utdelning till aktieägare 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 882 961 0 0 12 61 653 674 1 086 1 037
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 - 0 - 2 2 3 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 441 481 - - - 31 327 225 543 519
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 406 380 - - - 84 291 138 403 369
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -2 105 -2 -10 -3 -225 -100 40 -47 29
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -8,22% - - - -100,00% -90,66% -3,12% -37,94% 4,73% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,16% 11,64% - - - -63,74% -6,74% 14,29% -10,29% 2,79%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 12,24% 11,24% - - - -380,33% -8,88% 20,18% -7,09% 2,41%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% - - - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 10,66% 8,74% - - - -55,74% 31,09% 50,74% 30,85% 46,96%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 61,81% 59,16% 88,49% 89,19% 81,58% 74,45% 68,49% 69,54% 75,53% 76,81%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 123,15% 122,22% 50,82% 41,67% 54,84% 63,44% 174,91% 217,93% 284,07% 335,27%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...