Visa allt om Maskinförsäljningsbolaget L. Åkerblom & Co AB
Visa allt om Maskinförsäljningsbolaget L. Åkerblom & Co AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 6 695 7 588 3 177 7 057 19 110 4 910 10 296 22 455 40 781 7 992
Övrig omsättning 801 667 75 99 21 601 26 163 1 501 2 005
Rörelseresultat (EBIT) -1 391 211 -156 -249 -224 -2 383 -95 2 093 7 554 -23
Resultat efter finansnetto -1 534 191 -155 -230 -485 -2 566 -522 2 109 8 414 21
Årets resultat -1 534 191 -155 -230 -485 -671 78 1 086 4 811 21
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 72 412 359 318 309 368 465 615 233 263
Omsättningstillgångar 3 010 4 829 4 279 5 616 8 030 5 194 11 231 23 703 26 391 11 221
Tillgångar 3 082 5 241 4 638 5 935 8 339 5 562 11 695 24 318 26 624 11 484
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 437 4 246 4 055 4 210 4 440 4 925 5 595 5 659 5 022 211
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 1 896 2 555 1 977 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 685 1 865
Kortfristiga skulder 644 995 583 1 725 3 900 637 4 204 16 104 18 939 9 408
Skulder och eget kapital 3 082 5 241 4 638 5 935 8 339 5 562 11 695 24 318 26 624 11 484
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 108 196 175 85
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 581 860 969 1 043 1 748 2 000 2 258 0 2 087 2 124
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - 0
Sociala kostnader 255 303 346 368 646 654 834 979 870 931
Utdelning till aktieägare 0 275 0 0 0 0 0 142 450 0
Omsättning 7 496 8 255 3 252 7 156 19 131 5 511 10 322 22 618 42 282 9 997
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 4 5 5 7 9 8 9 9 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 232 1 897 635 1 411 2 730 546 1 287 2 495 4 531 888
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 280 297 263 285 342 296 403 428 349 349
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -1 383 218 -136 -164 -105 -2 242 55 2 225 7 620 9
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -11,77% 138,84% -54,98% -63,07% 289,21% -52,31% -54,15% -44,94% 410,27% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -45,00% 4,05% -3,26% -3,72% -2,66% -42,74% -0,65% 8,83% 31,89% 9,76%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -20,72% 2,79% -4,75% -3,13% -1,16% -48,41% -0,74% 9,57% 20,82% 14,03%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 13,59% 30,23% 76,17% 40,02% 21,54% 39,31% 50,32% 33,48% 28,26% 43,13%
Rörelsekapital/omsättning 35,34% 50,53% 116,34% 55,14% 21,61% 92,81% 68,25% 33,84% 18,27% 22,69%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 79,07% 81,02% 87,43% 70,94% 53,24% 88,55% 59,79% 30,84% 24,21% 1,84%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 429,04% 440,00% 623,33% 296,46% 192,28% 706,28% 247,26% 145,64% 137,73% 115,16%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...