Visa allt om Kavander Consulting Aktiebolag
Visa allt om Kavander Consulting Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 5 036 4 333 3 272 3 707 4 573 3 776 3 519 4 092 7 097 8 724
Övrig omsättning 201 226 275 406 246 115 1 821 208 48 -
Rörelseresultat (EBIT) 1 705 1 093 237 449 1 051 737 1 260 256 428 113
Resultat efter finansnetto 1 345 782 -129 22 635 565 1 022 -53 430 80
Årets resultat 1 040 595 219 28 331 293 575 54 254 48
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 12 031 12 318 12 593 12 882 12 771 5 339 4 996 8 639 2 668 200
Omsättningstillgångar 1 855 1 023 755 708 824 787 812 903 1 728 3 600
Tillgångar 13 886 13 340 13 348 13 590 13 594 6 126 5 807 9 542 4 397 3 801
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 735 3 695 3 100 2 881 2 853 2 522 2 229 1 653 1 599 1 494
Obeskattade reserver 331 331 331 754 784 610 460 244 385 320
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 9 965 8 575 9 420 9 360 9 320 2 300 2 500 6 900 1 900 799
Kortfristiga skulder 855 739 497 595 637 694 618 744 512 1 187
Skulder och eget kapital 13 886 13 340 13 348 13 590 13 594 6 126 5 807 9 542 4 397 3 801
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 - 845 - 390 360 360 405
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 829 840 840 0 780 390 360 336 305
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 419 360 360 385 365 363 336 344 337
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150
Omsättning 5 237 4 559 3 547 4 113 4 819 3 891 5 340 4 300 7 145 8 724
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 518 2 167 1 636 1 854 2 287 1 888 1 760 2 046 3 549 4 362
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 734 639 654 669 701 618 637 557 564 568
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 992 1 380 526 743 1 228 805 1 334 367 501 196
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 16,22% 32,43% -11,73% -18,94% 21,11% 7,30% -14,00% -42,34% -18,65% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,29% 8,19% 1,78% 3,30% 7,73% 12,03% 21,70% 2,69% 10,21% 3,13%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 33,88% 25,23% 7,24% 12,11% 22,98% 19,52% 35,81% 6,28% 6,33% 1,36%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 82,33% 76,76% 75,52% 75,13% 72,62% 74,13% 58,37% 50,37% 33,97% 25,70%
Rörelsekapital/omsättning 19,86% 6,55% 7,89% 3,05% 4,09% 2,46% 5,51% 3,89% 17,13% 27,66%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 21,56% 29,63% 25,16% 25,53% 25,24% 48,51% 44,22% 19,21% 42,67% 45,37%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 216,96% 138,43% 151,91% 105,88% 108,95% 94,67% 110,36% 101,21% 165,62% 214,83%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...