Visa allt om Blåklintsbuss Aktiebolag
Visa allt om Blåklintsbuss Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2006-06
Nettoomsättning 65 063 64 717 56 415 48 915 52 693 58 613 54 243 53 891 36 647 28 688
Övrig omsättning 1 420 1 702 124 146 691 2 475 2 121 261 13 124
Rörelseresultat (EBIT) 2 366 2 624 2 270 1 700 1 756 3 152 3 723 2 178 1 019 1 611
Resultat efter finansnetto 2 172 1 939 1 442 2 785 373 2 031 2 988 1 102 58 1 083
Årets resultat 530 441 374 1 745 256 459 245 169 36 426
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 42 371 41 634 42 457 33 572 38 851 42 008 29 466 25 105 26 716 18 290
Omsättningstillgångar 10 839 7 506 7 081 6 771 5 129 7 044 8 197 6 978 6 492 5 044
Tillgångar 53 210 49 140 49 538 40 343 43 980 49 053 37 664 32 083 33 208 23 334
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 429 4 199 4 059 3 985 2 240 2 384 2 225 2 180 2 011 2 023
Obeskattade reserver 15 716 14 133 12 800 11 800 10 760 10 760 9 360 6 730 5 880 5 050
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 21 491 18 709 19 893 16 104 21 527 25 278 17 155 15 165 17 591 10 408
Kortfristiga skulder 11 573 12 099 12 787 8 454 9 452 10 631 8 924 8 008 7 725 5 853
Skulder och eget kapital 53 210 49 140 49 538 40 343 43 980 49 053 37 664 32 083 33 208 23 334
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 - - - - 768 828 832 847 861
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 21 489 19 687 14 287 11 584 12 678 13 562 12 116 11 557 8 673 6 636
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 7 406 6 570 4 853 4 091 4 198 4 831 4 244 4 566 3 663 2 876
Utdelning till aktieägare 300 300 300 300 0 400 300 200 0 150
Omsättning 66 483 66 419 56 539 49 061 53 384 61 088 56 364 54 152 36 660 28 812
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 57 53 40 38 41 43 41 40 34 29
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 141 1 221 1 410 1 287 1 285 1 363 1 323 1 347 1 078 989
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 517 502 486 417 423 462 431 434 398 364
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 8 980 9 561 7 956 6 126 7 627 10 604 10 418 8 364 6 310 5 680
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,53% 14,72% 15,33% -7,17% -10,10% 8,06% 0,65% 47,05% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,12% 5,34% 4,77% 9,24% 3,99% 6,50% 9,93% 6,91% 3,31% 6,98%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,19% 4,06% 4,19% 7,62% 3,33% 5,44% 6,89% 4,12% 3,00% 5,67%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 76,49% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -1,13% -7,10% -10,11% -3,44% -8,20% -6,12% -1,34% -1,91% -3,36% -2,82%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 31,36% 30,98% 28,35% 31,43% 23,12% 21,03% 24,22% 21,90% 18,80% 24,25%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 93,66% 62,04% 55,38% 80,09% 54,26% 66,26% 91,85% 87,14% 84,04% 86,18%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...