Visa allt om Slutplattan DYXJO 98370 AB
Visa allt om Slutplattan DYXJO 98370 AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 2 025 2 041 2 142 2 313 2 341 2 631 2 951 2 954 2 914 3 052
Övrig omsättning 507 - 11 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 241 -172 -93 43 167 -17 52 -158 -9 -48
Resultat efter finansnetto 240 -173 -95 42 160 -20 51 -158 -17 -73
Årets resultat 240 -173 -95 42 160 -20 51 -158 -17 -73
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 129 180 80 122 136 161 0 209 548
Omsättningstillgångar 580 209 262 391 300 201 280 366 338 239
Tillgångar 581 338 441 471 422 337 442 366 547 787
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 191 -48 125 220 178 -57 -37 -88 70 87
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 171 225
Kortfristiga skulder 389 386 317 251 245 394 479 454 305 475
Skulder och eget kapital 581 338 441 471 422 337 442 366 547 787
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 5 31 92 92 124 198 216 211 215 194
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 634 607 0 505 390 579 574 594 439 512
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 217 219 546 193 165 280 287 254 224 219
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 532 2 041 2 153 2 313 2 341 2 631 2 951 2 954 2 914 3 052
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 2 4 4 4 3 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 675 680 714 771 1 171 658 738 739 971 763
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 287 288 284 264 343 266 271 266 293 232
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 247 -121 -43 86 210 20 64 51 330 294
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,78% -4,72% -7,39% -1,20% -11,02% -10,84% -0,10% 1,37% -4,52% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 41,48% -50,89% -21,09% 9,13% 39,57% -5,04% 11,99% -42,90% -1,46% -6,10%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,90% -8,43% -4,34% 1,86% 7,13% -0,65% 1,80% -5,31% -0,27% -1,57%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 66,37% 66,19% 66,29% 64,94% 64,03% 63,32% 62,08% 61,00% 61,29% 58,26%
Rörelsekapital/omsättning 9,43% -8,67% -2,57% 6,05% 2,35% -7,34% -6,74% -2,98% 1,13% -7,73%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 32,87% -14,20% 28,34% 46,71% 42,18% -16,91% -8,37% -24,04% 12,80% 11,05%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 149,10% 46,63% 70,66% 141,43% 108,16% 42,39% 49,27% 72,03% 98,03% 42,11%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...