Visa allt om Predire Testcenter AB
Visa allt om Predire Testcenter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 13 776 14 206 14 123 13 944 16 432 17 043 12 609 11 699 18 375 10 428
Övrig omsättning 403 1 022 307 1 136 - 226 223 59 322 1 217
Rörelseresultat (EBIT) 2 551 2 871 3 027 3 222 2 523 3 783 1 734 1 086 4 195 2 080
Resultat efter finansnetto 3 690 3 393 4 559 3 171 2 304 3 428 1 385 524 3 075 1 350
Årets resultat 3 546 2 937 5 912 1 734 1 834 2 105 686 731 1 110 2
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 16 209 13 972 18 569 12 813 12 654 14 347 11 344 13 341 15 778 17 199
Omsättningstillgångar 4 065 3 190 3 001 3 297 5 059 6 575 4 264 3 468 5 057 2 810
Tillgångar 20 274 17 162 21 569 16 110 17 713 20 922 15 608 16 809 20 835 20 009
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 195 5 648 8 711 4 549 5 815 4 571 3 203 2 518 2 486 1 976
Obeskattade reserver 1 569 2 105 2 299 5 177 4 743 4 938 4 398 3 998 4 558 3 242
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 5 685 4 382 6 020 3 168 2 990 6 235 4 972 6 859 8 519 8 249
Kortfristiga skulder 6 826 5 027 4 539 3 216 4 164 5 178 3 034 3 435 5 271 6 541
Skulder och eget kapital 20 274 17 162 21 569 16 110 17 713 20 922 15 608 16 809 20 835 20 009
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - - 0 812 726 792 762
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 -
Löner till övriga anställda - 4 721 4 449 4 888 5 527 4 572 2 324 2 567 1 752 1 169
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 0 -
Sociala kostnader - 2 028 1 878 2 012 2 221 1 926 1 353 1 300 1 018 796
Utdelning till aktieägare 1 500 3 000 6 000 1 750 1 000 0 0 0 700 600
Omsättning 14 179 15 228 14 430 15 080 16 432 17 269 12 832 11 758 18 697 11 645
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 12 12 12 14 15 13 10 10 8 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 148 1 184 1 177 996 1 095 1 311 1 261 1 170 2 297 1 490
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 583 567 542 493 493 487 457 458 452 397
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 526 4 075 4 250 4 562 4 580 5 585 3 552 3 327 6 560 3 757
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -3,03% 0,59% 1,28% -15,14% -3,59% 35,17% 7,78% -36,33% 76,21% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 19,21% 21,27% 22,74% 20,74% 15,03% 18,08% 10,46% 5,20% 17,84% 10,06%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 28,27% 25,70% 34,72% 23,97% 16,20% 22,20% 12,94% 7,47% 20,23% 19,30%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 95,91% 93,06% 94,76% 94,15% 93,50% 88,86% 86,34% 87,55% 75,76% 79,58%
Rörelsekapital/omsättning -20,04% -12,93% -10,89% 0,58% 5,45% 8,20% 9,75% 0,28% -1,16% -35,78%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 36,59% 42,48% 48,70% 53,30% 52,56% 39,24% 41,29% 32,51% 27,68% 21,54%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 59,55% 63,46% 66,12% 102,52% 121,49% 126,98% 140,54% 100,96% 95,94% 42,96%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...