Visa allt om Skylt & Dekorfabriken i Stockholm Aktiebolag
Visa allt om Skylt & Dekorfabriken i Stockholm Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 9 414 8 717 8 271 8 053 8 264 9 085 6 416 7 307 6 984 5 867
Övrig omsättning - - 63 - 233 - - - 311 -
Rörelseresultat (EBIT) 1 009 795 726 1 424 1 025 1 802 203 335 1 006 608
Resultat efter finansnetto 1 014 807 746 1 495 1 079 1 837 208 398 1 009 618
Årets resultat 1 511 1 079 547 828 594 1 008 132 194 519 439
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 436 462 514 403 443 484 458 443 652 686
Omsättningstillgångar 4 404 5 459 5 299 5 415 4 751 4 599 2 794 3 076 2 872 2 085
Tillgångar 4 839 5 922 5 813 5 817 5 194 5 082 3 252 3 520 3 523 2 771
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 498 3 187 2 708 2 761 2 533 2 539 1 530 1 548 1 804 1 585
Obeskattade reserver 52 982 1 562 1 542 1 179 916 456 434 317 46
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 290 1 753 1 543 1 515 1 483 1 628 1 265 1 537 1 402 1 140
Skulder och eget kapital 4 839 5 922 5 813 5 817 5 194 5 082 3 252 3 520 3 523 2 771
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 - - - - 1 278 1 170 1 155 1 255 1 016
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 410 372 372 372 324
Löner till övriga anställda 2 940 2 783 2 543 2 089 2 446 962 785 697 713 494
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 082 1 009 912 764 878 793 761 728 799 653
Utdelning till aktieägare 1 000 1 200 600 600 600 600 0 150 450 300
Omsättning 9 414 8 717 8 334 8 053 8 497 9 085 6 416 7 307 7 295 5 867
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 7 7 6 7 7 6 6 6 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 345 1 245 1 182 1 342 1 181 1 298 1 069 1 218 1 164 1 173
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 560 544 501 480 484 440 467 441 466 437
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 036 847 775 1 464 1 066 1 843 227 358 1 027 645
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 8,00% 5,39% 2,71% -2,55% -9,04% 41,60% -12,19% 4,62% 19,04% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 20,95% 13,63% 12,83% 25,68% 20,77% 36,17% 6,40% 11,31% 29,52% 22,52%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,77% 9,26% 9,02% 18,55% 13,06% 20,23% 3,24% 5,45% 14,89% 10,64%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 72,28% 73,20% 73,28% 70,12% 68,95% 70,57% 71,29% 67,98% 72,64% 72,85%
Rörelsekapital/omsättning 33,08% 42,51% 45,41% 48,43% 39,55% 32,70% 23,83% 21,06% 21,05% 16,11%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 73,13% 66,75% 67,54% 67,00% 65,50% 63,24% 57,38% 52,85% 57,68% 58,39%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 341,40% 311,41% 343,42% 357,43% 320,36% 282,49% 220,87% 200,13% 204,85% 182,89%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...