Visa allt om Epikura AB
Visa allt om Epikura AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 4 585 4 073 4 111 3 637 3 289 3 096 2 786 1 783 2 140 1 001
Övrig omsättning - 147 153 36 1 154 112 25 - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 228 1 069 856 863 59 777 609 114 259 59
Resultat efter finansnetto 1 173 947 800 704 -129 613 544 106 259 51
Årets resultat 914 892 571 333 -18 263 275 61 135 58
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 674 5 244 4 935 4 623 4 810 4 220 4 400 1 699 77 90
Omsättningstillgångar 1 700 1 035 1 963 1 754 1 206 1 589 943 656 864 539
Tillgångar 7 373 6 279 6 897 6 377 6 016 5 809 5 343 2 355 941 629
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 913 1 699 1 307 987 654 672 536 261 290 244
Obeskattade reserver 497 497 705 631 360 471 251 87 67 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 849 3 256 3 767 3 670 3 975 3 527 3 664 1 302 109 103
Kortfristiga skulder 1 115 827 1 118 1 090 1 027 1 140 893 705 475 282
Skulder och eget kapital 7 373 6 279 6 897 6 377 6 016 5 809 5 343 2 355 941 629
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 325 205 240 295 300 298 171
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 1 103 1 072 638 508 460 506 410 324 159
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 431 392 368 309 353 327 222 201 102
Utdelning till aktieägare 500 700 500 250 0 0 127 0 90 89
Omsättning 4 585 4 220 4 264 3 673 3 290 3 250 2 898 1 808 2 140 1 001
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 528 1 358 1 370 1 212 1 096 1 032 1 393 892 1 070 501
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 614 582 549 451 335 352 655 513 485 258
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 619 1 408 1 254 1 153 329 959 753 151 293 111
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 12,57% -0,92% 13,03% 10,58% 6,23% 11,13% 56,25% -16,68% 113,79% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 17,56% 17,12% 13,51% 13,56% 1,03% 13,55% 11,44% 4,93% 28,37% 9,38%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 28,24% 26,39% 22,67% 23,78% 1,89% 25,42% 21,93% 6,51% 12,48% 5,89%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 93,33% 94,97% 91,78% 94,47% 93,10% 92,93% 93,22% 94,22% 98,18% 95,10%
Rörelsekapital/omsättning 12,76% 5,11% 20,55% 18,26% 5,44% 14,50% 1,79% -2,75% 18,18% 25,67%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 31,20% 33,23% 26,92% 23,20% 15,28% 17,54% 13,49% 13,81% 35,94% 38,79%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 147,80% 118,02% 168,87% 154,04% 109,83% 132,54% 97,65% 84,68% 170,53% 175,89%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...