Visa allt om Sandhamns Rederi Aktiebolag
Visa allt om Sandhamns Rederi Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 1 209 1 669 1 696 2 021 4 946 3 861 3 496 3 357 3 126 2 774
Övrig omsättning 356 - - 4 000 - - 1 100 - 31
Rörelseresultat (EBIT) -192 -421 -333 2 872 929 484 607 670 12 388
Resultat efter finansnetto -191 -408 -294 2 873 928 487 612 684 21 394
Årets resultat 2 0 11 1 487 583 319 342 348 150 186
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 586 759 237 1 951 1 657 1 384 561 300 429 618
Omsättningstillgångar 3 493 4 040 4 809 5 353 3 162 2 631 2 756 2 539 1 798 2 700
Tillgångar 4 080 4 799 5 046 7 304 4 819 4 015 3 317 2 839 2 227 3 318
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 046 3 044 3 193 4 363 2 876 2 293 1 993 1 651 1 303 1 154
Obeskattade reserver 765 960 1 371 1 749 833 699 650 505 307 503
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 269 795 481 1 193 1 111 1 023 674 683 616 1 661
Skulder och eget kapital 4 080 4 799 5 046 7 304 4 819 4 015 3 317 2 839 2 227 3 318
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0 0 443 419 418 444
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 142 72 1 031 1 078 927 576 472 553 277
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 62 95 38 154 513 463 423 275 348 250
Utdelning till aktieägare 0 0 0 1 180 0 0 19 0 0 0
Omsättning 1 565 1 669 1 696 6 021 4 946 3 861 3 497 3 457 3 126 2 805
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 605 835 848 1 011 2 473 1 287 1 165 1 119 1 042 925
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 60 138 66 578 805 472 489 402 440 326
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -20 -249 -119 3 092 1 147 672 827 826 207 599
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -27,56% -1,59% -16,08% -59,14% 28,10% 10,44% 4,14% 7,39% 12,69% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -4,68% -8,44% -5,75% 39,33% 19,28% 12,18% 18,45% 24,13% 0,99% 11,87%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -15,80% -24,27% -17,10% 142,16% 18,78% 12,67% 17,51% 20,41% 0,70% 14,20%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 266,67% 194,43% 255,19% 205,84% 41,47% 41,65% 59,55% 55,29% 37,81% 37,45%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 89,28% 79,03% 84,47% 77,38% 72,42% 69,94% 74,53% 70,96% 68,43% 45,69%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 298,51% 508,18% 999,79% 448,70% 284,61% 257,18% 408,90% 371,74% 291,88% 162,55%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...