Visa allt om Tumbo Husvagnar AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 448 605 398 168 438 332 357 055 246 613 177 688 138 089 117 856 115 415 149 071
Övrig omsättning 1 011 838 353 586 621 939 734 706 851 997
Rörelseresultat (EBIT) 35 166 28 263 32 959 19 404 10 319 8 965 2 785 2 453 4 911 13 715
Resultat efter finansnetto 35 464 28 445 33 138 19 718 10 605 8 845 2 697 3 079 5 325 14 328
Årets resultat 25 001 17 813 19 031 12 740 6 994 5 889 2 222 4 123 4 580 9 211
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 53 603 57 196 60 220 62 010 59 950 34 723 13 074 12 437 8 662 9 771
Omsättningstillgångar 166 810 131 357 99 844 66 972 59 351 69 019 69 723 63 934 65 302 60 860
Tillgångar 220 413 188 553 160 064 128 982 119 301 103 743 82 797 76 371 73 964 70 631
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 127 283 102 282 85 469 67 438 58 198 52 205 46 815 46 693 45 649 44 043
Obeskattade reserver 39 181 35 577 29 854 21 146 17 786 16 180 14 918 15 141 17 394 18 359
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 53 948 50 694 44 741 40 398 43 317 35 359 21 064 14 538 10 921 8 230
Skulder och eget kapital 220 413 188 553 160 064 128 982 119 301 103 743 82 797 76 371 73 964 70 631
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 655 618 605 595 564 560 570 567 547 523
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - 0
Löner till övriga anställda 17 907 16 879 15 021 14 278 11 490 9 956 9 027 8 649 7 512 7 437
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - 0
Sociala kostnader 7 372 7 555 6 750 5 048 3 766 4 015 3 685 3 895 3 693 2 881
Utdelning till aktieägare 0 0 1 000 1 000 500 500 500 2 100 3 079 2 973
Omsättning 449 616 399 006 438 685 357 641 247 234 178 627 138 823 118 562 116 266 150 068
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 43 44 45 45 37 34 32 31 28 28
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 10 433 9 049 9 741 7 935 6 665 5 226 4 315 3 802 4 122 5 324
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 609 572 527 477 456 431 418 426 423 397
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 36 742 30 621 36 292 23 573 12 851 10 372 3 929 3 364 5 949 15 232
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 12,67% -9,16% 22,76% 44,78% 38,79% 28,68% 17,17% 2,11% -22,58% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 16,23% 15,24% 20,88% 15,61% 9,29% 8,79% 3,65% 4,33% 7,37% 20,43%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,98% 7,22% 7,63% 5,64% 4,49% 5,13% 2,19% 2,81% 4,72% 9,68%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 16,47% 17,07% 16,67% 16,10% 15,23% 15,88% 15,22% 16,73% 18,05% 19,76%
Rörelsekapital/omsättning 25,16% 20,26% 12,57% 7,44% 6,50% 18,94% 35,24% 41,91% 47,12% 35,31%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 71,61% 68,96% 67,94% 65,07% 60,41% 62,49% 70,60% 76,60% 79,05% 81,51%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 170,27% 53,26% 52,38% 13,07% 25,39% 93,59% 126,04% 179,47% 325,03% 356,46%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!