Visa allt om Österlund Utbildnings & Ekonomikonsult AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 * 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 129 201 178 117 142 - 134 63 58 70
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 83 174 160 96 129 - 91 31 24 -1
Resultat efter finansnetto 82 6 -66 -130 -72 - 179 -259 -205 -304
Årets resultat 64 -30 -94 -61 -114 - 140 -264 -205 -279
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 * 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 446 417 762 1 121 1 104 - 1 163 265 575 917
Omsättningstillgångar 168 146 183 232 171 - 224 103 103 117
Tillgångar 613 563 945 1 353 1 274 - 1 387 368 678 1 034
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -50 -115 -84 10 71 - 164 24 288 494
Obeskattade reserver 0 0 0 0 75 - 150 150 150 150
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Långfristiga skulder 628 600 659 633 356 - 168 82 38 36
Kortfristiga skulder 36 78 370 711 773 - 906 113 202 355
Skulder och eget kapital 613 563 945 1 353 1 274 - 1 387 368 678 1 034
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12 *
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - - 0 - 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - - 0 - 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - - 0 - 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Omsättning 129 201 178 117 142 - 134 63 58 70
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 0 - - 0 - 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 83 174 160 96 129 - 91 31 24 -1
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -35,82% 12,92% 52,14% -17,61% - - 112,70% 8,62% -17,14% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,54% 37,30% 35,45% 41,02% 22,29% - 20,26% 28,53% 63,27% 39,85%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 64,34% 104,48% 188,20% 474,36% 200,00% - 209,70% 166,67% 739,66% 588,57%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 102,33% 33,83% -105,06% -409,40% -423,94% - -508,96% -15,87% -170,69% -340,00%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -8,16% -20,43% -8,89% 0,74% 10,16% - 20,26% 36,56% 58,78% 58,47%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 466,67% 187,18% 49,46% 32,63% 22,12% - 24,72% 91,15% 50,99% 32,96%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2014-12 : Årsredovisningen omfattar felaktiga eller olika perioder/orgnr på filmen
mer information

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...