Visa allt om LTM Liermann Trädgård & Markanläggning AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Nettoomsättning 16 756 16 371 13 778 16 091 14 916 10 823 14 939 15 036 13 083 14 034
Övrig omsättning 140 43 76 5 0 0 95 143 49 0
Rörelseresultat (EBIT) 667 1 805 532 1 659 1 467 883 944 1 345 449 616
Resultat efter finansnetto 561 1 691 499 1 643 1 448 962 913 1 273 410 575
Årets resultat 862 975 610 941 825 981 704 745 208 305
Balansräkningar (tkr)
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 324 5 417 5 278 2 650 1 890 1 704 1 425 1 705 2 037 2 339
Omsättningstillgångar 4 738 4 347 3 278 4 023 3 264 3 287 3 368 2 787 1 590 3 323
Tillgångar 10 062 9 764 8 556 6 673 5 154 4 991 4 793 4 492 3 626 5 661
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 900 2 738 2 463 2 553 2 013 1 887 1 606 1 602 1 557 1 409
Obeskattade reserver 1 000 1 593 1 193 1 527 1 301 1 003 1 209 1 209 901 789
Avsättningar (tkr) 1 050 930 810 690 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 793 2 966 2 900 474 495 534 632 880 834 919
Kortfristiga skulder 2 319 1 537 1 190 1 429 1 346 1 567 1 345 801 334 2 545
Skulder och eget kapital 10 062 9 764 8 556 6 673 5 154 4 991 4 793 4 492 3 626 5 661
Löner & utdelning (tkr)
2021-04
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
Löner till styrelse & VD - 0 - - - - 1 142 1 138 1 209 863
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 - - - 3 342 2 741 2 021 1 986 2 413
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 - - - 1 752 2 100 1 549 1 359 1 280
Utdelning till aktieägare 700 700 700 700 400 0 0 0 0 0
Omsättning 16 896 16 414 13 854 16 096 14 916 10 823 15 034 15 179 13 132 14 034
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 16 13 14 15 19 13 15 11 10 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 047 1 259 984 1 073 785 833 996 1 367 1 308 1 403
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 429 471 437 509 339 372 397 419 457 457
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 865 2 019 671 1 746 1 551 1 023 1 085 1 572 769 910
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,35% 18,82% -14,37% 7,88% 37,82% -27,55% -0,65% 14,93% -6,78% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,64% 18,49% 6,53% 24,86% 28,46% 19,74% 19,70% 29,94% 12,47% 11,01%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,99% 11,03% 4,06% 10,31% 9,84% 9,10% 6,32% 8,95% 3,45% 4,44%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 58,03% 62,93% 65,37% 70,80% 69,03% 70,86% 62,12% 50,03% 51,92% 51,00%
Rörelsekapital/omsättning 14,44% 17,16% 15,15% 16,12% 12,86% 15,89% 13,54% 13,21% 9,60% 5,54%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 36,57% 40,77% 39,66% 56,11% 58,75% 53,48% 53,18% 56,66% 61,25% 35,16%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 204,31% 282,82% 275,46% 281,53% 242,50% 209,76% 250,41% 347,94% 476,05% 119,17%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!