Visa allt om Hemse Blomsterhandel AB
Visa allt om Hemse Blomsterhandel AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 2 619 2 811 3 032 3 298 3 326 3 198 2 909 2 848 2 818 2 640
Övrig omsättning 146 182 221 68 242 61 51 44 50 50
Rörelseresultat (EBIT) -16 136 2 -227 364 172 0 -138 -157 -224
Resultat efter finansnetto -21 119 6 -210 347 161 20 -135 -148 -194
Årets resultat -21 119 6 -210 347 161 16 -135 -148 -194
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 82 389 412 435 264 314 305 252 330 395
Omsättningstillgångar 839 860 902 1 090 1 505 980 787 680 673 730
Tillgångar 920 1 249 1 314 1 524 1 769 1 294 1 092 932 1 003 1 126
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 491 512 393 387 597 250 89 -77 58 123
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 468 483 687 704 704 616 376 0 0
Kortfristiga skulder 429 268 438 450 467 340 387 633 946 1 003
Skulder och eget kapital 920 1 249 1 314 1 524 1 769 1 294 1 092 932 1 003 1 126
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - - 162 162 162 68
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 810 1 028 1 101 1 031 814 597 612 560 624
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 295 347 662 388 308 310 283 305 293
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 765 2 993 3 253 3 366 3 568 3 259 2 960 2 892 2 868 2 690
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 4 5 5 4 4 4 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 873 937 758 660 665 800 727 712 939 880
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 390 369 114 322 271 276 269 266 344 330
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -11 145 1 380 -214 378 186 9 -131 -149 -216
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -6,83% -7,29% -8,07% -0,84% 4,00% 9,93% 2,14% 1,06% 6,74% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -1,74% 11,13% 0,91% -13,78% 21,59% 15,07% 1,92% -14,48% -14,86% -17,23%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,61% 4,94% 0,40% -6,37% 11,49% 6,10% 0,72% -4,74% -5,29% -7,35%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 56,59% 55,64% 53,63% 54,94% 57,61% 52,91% 50,60% 47,12% 48,19% 48,94%
Rörelsekapital/omsättning 15,65% 21,06% 15,30% 19,41% 31,21% 20,01% 13,75% 1,65% -9,69% -10,34%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 53,37% 40,99% 29,91% 25,39% 33,75% 19,32% 8,15% -8,26% 5,78% 10,92%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 140,79% 220,90% 150,68% 186,89% 266,81% 217,06% 150,90% 73,62% 48,31% 50,15%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...