Visa allt om ABEKA El & Kraftanläggningar Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 375 642 401 452 244 683 226 867 269 974 210 173 187 324 184 725 136 805 146 691
Övrig omsättning - - - 1 077 636 629 636 151 463 766
Rörelseresultat (EBIT) 18 889 26 293 8 635 4 078 10 619 8 070 7 864 15 201 7 999 10 419
Resultat efter finansnetto 18 623 26 294 8 630 4 031 21 235 9 574 8 593 15 583 7 756 10 727
Årets resultat 11 774 17 513 4 147 4 417 17 369 7 397 4 767 8 523 5 514 8 204
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 728 3 643 2 113 2 346 5 630 15 072 15 236 11 950 8 654 8 883
Omsättningstillgångar 185 989 167 162 107 395 89 438 101 902 84 853 81 448 75 392 61 814 57 100
Tillgångar 189 717 170 805 109 508 91 784 107 532 99 925 96 683 87 342 70 469 65 983
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 54 322 42 548 28 003 33 856 29 439 47 073 44 674 44 887 38 764 35 651
Obeskattade reserver 24 032 20 480 16 404 13 764 15 528 14 378 14 106 11 499 7 564 7 602
Avsättningar (tkr) 2 491 1 317 510 42 2 000 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 1 672 4 209 4 833 2 187 2 586 2 774
Kortfristiga skulder 108 872 106 460 64 591 44 121 58 893 34 264 33 070 28 769 21 554 19 957
Skulder och eget kapital 189 717 170 805 109 508 91 784 107 532 99 925 96 683 87 342 70 469 65 983
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD 2 756 1 493 1 568 2 018 2 896 2 494 2 184 2 586 2 230 2 816
Varav tantiem till styrelse & VD - 445 - 624 524 - 375 656 360 495
Löner till övriga anställda 31 075 29 969 23 386 23 707 21 613 18 705 17 880 16 662 14 981 14 421
Varav resultatlön till övriga anställda - 2 837 - 1 195 - - - - - -
Sociala kostnader 14 755 12 348 12 108 11 369 10 123 9 004 8 445 8 383 7 191 7 382
Utdelning till aktieägare 0 0 0 10 000 0 35 004 4 998 4 980 2 400 2 400
Omsättning 375 642 401 452 244 683 227 944 270 610 210 802 187 960 184 876 137 268 147 457
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 59 51 47 49 48 42 41 39 36 38
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 6 367 7 872 5 206 4 630 5 624 5 004 4 569 4 737 3 800 3 860
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 844 890 813 776 782 742 705 729 694 663
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 20 137 27 240 9 564 5 533 12 341 9 938 9 297 16 243 8 790 11 025
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -6,43% 64,07% 7,85% -15,97% 28,45% 12,20% 1,41% 35,03% -6,74% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,96% 15,44% 7,90% 4,45% 19,81% 9,74% 9,24% 17,96% 11,59% 16,37%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,03% 6,57% 3,54% 1,80% 7,89% 4,63% 4,77% 8,49% 5,97% 7,36%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 25,84% 100,00% 29,71% 34,25% 29,72% 26,53% 28,53% 35,03% 34,16% 32,32%
Rörelsekapital/omsättning 20,53% 15,12% 17,49% 19,98% 15,93% 24,07% 25,83% 25,24% 29,43% 25,32%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 38,51% 34,26% 37,26% 48,58% 38,64% 58,33% 57,59% 61,10% 62,92% 62,52%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 170,83% 157,02% 166,27% 202,71% 173,03% 247,64% 246,29% 262,06% 286,79% 286,12%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...