Visa allt om Städpoolen i södra Sverige AB
Visa allt om Städpoolen i södra Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 12 841 12 042 12 219 14 842 13 751 13 212 10 131 11 242 12 659 12 096
Övrig omsättning 300 587 115 246 564 464 - - 125 -
Rörelseresultat (EBIT) 7 122 -875 22 276 878 -251 -79 -265 220
Resultat efter finansnetto -19 97 -919 -21 262 877 -266 -108 -262 242
Årets resultat -19 97 -919 -21 184 733 -266 -108 -80 118
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 67 119 180 227 182 99 62 89 103 111
Omsättningstillgångar 1 889 1 768 1 657 4 135 2 895 3 903 1 930 2 223 2 842 3 122
Tillgångar 1 956 1 887 1 837 4 361 3 077 4 002 1 993 2 313 2 945 3 233
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -446 -427 -524 395 415 481 -252 13 121 401
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 21 66 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 401 2 314 2 361 3 946 2 595 3 520 2 245 2 299 2 824 2 650
Skulder och eget kapital 1 956 1 887 1 837 4 361 3 077 4 002 1 993 2 313 2 945 3 233
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 675 928 441 438 511 584
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 6 257 6 458 7 045 5 346 5 026 5 266 6 158 6 426 5 380
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 2 386 2 295 2 483 2 221 2 335 2 024 2 321 2 660 2 098
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 250 0 0 0 200
Omsättning 13 141 12 629 12 334 15 088 14 315 13 676 10 131 11 242 12 784 12 096
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 30 30 30 30 28 28 20 21 29 31
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 428 401 407 495 491 472 507 535 437 390
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 317 304 314 335 354 330 396 425 348 296
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 59 189 -808 88 323 919 -224 -51 -235 254
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,64% -1,45% -17,67% 7,93% 4,08% 30,41% -9,88% -11,19% 4,65% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,02% 7,63% -47,41% 0,62% 9,33% 22,21% -12,34% -3,11% -7,98% 7,67%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,16% 1,20% -7,13% 0,18% 2,09% 6,73% -2,43% -0,64% -1,86% 2,05%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 97,65% 97,72% 98,03% 98,56% 98,19% 90,16% 95,99% 97,58% 97,83% 96,63%
Rörelsekapital/omsättning -3,99% -4,53% -5,76% 1,27% 2,18% 2,90% -3,11% -0,68% 0,14% 3,90%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -22,80% -22,63% -28,52% 9,06% 13,49% 12,02% -12,64% 0,56% 4,11% 16,46%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 76,26% 75,32% 69,08% 103,95% 110,52% 109,66% 79,78% 90,60% 95,72% 112,30%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...