Visa allt om T. Hellgren Allservice AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 5 036 5 237 4 423 3 931 4 182 4 214 4 732 3 403 3 831 6 056
Övrig omsättning - - - 34 - 13 - 22 184 370
Rörelseresultat (EBIT) 496 1 041 684 633 669 398 801 525 664 2 222
Resultat efter finansnetto 571 1 383 707 666 721 422 802 533 633 2 315
Årets resultat 614 889 700 628 550 498 674 372 511 1 086
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 962 278 442 568 715 267 542 780 1 066 1 110
Omsättningstillgångar 4 762 5 519 4 385 4 533 4 905 5 298 5 079 4 447 4 357 4 667
Tillgångar 5 724 5 796 4 826 5 102 5 620 5 565 5 622 5 227 5 424 5 778
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 561 3 548 3 208 3 009 3 481 3 381 3 333 2 959 3 087 2 875
Obeskattade reserver 1 135 1 357 1 082 1 281 1 421 1 405 1 625 1 694 1 672 1 758
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 028 891 536 813 718 779 663 574 665 1 144
Skulder och eget kapital 5 724 5 796 4 826 5 102 5 620 5 565 5 622 5 227 5 424 5 778
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - - - - 415 447 406 395 374 382
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 632 791 875 644 585 1 125
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - 0 - 369 352 371 341 439 480
Utdelning till aktieägare 650 600 550 500 750 450 450 300 500 300
Omsättning 5 036 5 237 4 423 3 965 4 182 4 227 4 732 3 425 4 015 6 426
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 3 3 4 4 4 4 4 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 259 1 309 1 474 1 310 1 046 1 054 1 183 851 958 1 211
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 531 434 516 478 370 407 422 352 355 403
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 792 1 220 855 801 1 015 673 1 071 812 972 2 381
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -3,84% 18,40% 12,52% -6,00% -0,76% -10,95% 39,05% -11,17% -36,74% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,99% 23,86% 14,65% 13,05% 12,86% 7,58% 14,28% 10,22% 12,26% 40,08%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,36% 26,41% 15,98% 16,94% 17,29% 10,01% 16,97% 15,69% 17,36% 38,24%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 67,99% 65,88% 63,46% 65,96% 68,68% 64,00% 66,21% 75,35% 67,61% 72,52%
Rörelsekapital/omsättning 74,15% 88,37% 87,02% 94,63% 100,12% 107,24% 93,32% 113,81% 96,37% 58,17%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 77,68% 79,48% 83,96% 78,56% 81,66% 80,45% 81,83% 80,50% 79,63% 72,18%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 463,23% 619,42% 818,10% 557,56% 683,15% 680,10% 766,06% 774,74% 655,19% 407,95%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...