Visa allt om Färg & Kakelmästar'n LJ AB
Visa allt om Färg & Kakelmästar'n LJ AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 976 1 347 1 548 2 188 2 222 3 998 3 698 4 005 3 604 3 887
Övrig omsättning 48 23 23 40 278 - 88 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 200 45 39 89 127 108 124 145 178 139
Resultat efter finansnetto 161 7 4 49 60 76 33 26 55 82
Årets resultat 110 7 4 36 41 40 26 19 36 58
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 108 87 110 64 74 173 107 223 280 227
Omsättningstillgångar 1 579 1 590 1 582 1 697 1 932 2 048 2 078 1 915 1 727 1 613
Tillgångar 1 687 1 677 1 692 1 760 2 005 2 221 2 186 2 139 2 006 1 840
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 680 709 703 699 663 622 582 556 537 501
Obeskattade reserver 60 20 20 20 20 20 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 599 527 625 657 756 895 933 741 933 683
Kortfristiga skulder 349 421 344 384 566 685 671 841 536 657
Skulder och eget kapital 1 687 1 677 1 692 1 760 2 005 2 221 2 186 2 139 2 006 1 840
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 77 139 25 81 90 171 226 310
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 498 411 658 667 1 073 1 094 724 397 545
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - 150 168 84 215 399 366 287 300 302
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 024 1 370 1 571 2 228 2 500 3 998 3 786 4 005 3 604 3 887
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 2 3 4 3 5 5 5 3 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 976 674 516 547 741 800 740 801 1 201 972
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 433 353 229 247 318 315 313 247 384 301
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 200 101 88 130 161 137 146 228 258 204
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -27,54% -12,98% -29,25% -1,53% -44,42% 8,11% -7,67% 11,13% -7,28% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,86% 2,68% 2,30% 5,06% 6,33% 4,86% 5,67% 6,78% 8,87% 7,55%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 20,49% 3,34% 2,52% 4,07% 5,72% 2,70% 3,35% 3,62% 4,94% 3,58%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 81,35% 77,43% 64,99% 66,18% 61,61% 59,88% 64,55% 53,88% 60,60% 55,31%
Rörelsekapital/omsättning 126,02% 86,79% 79,97% 60,01% 61,48% 34,09% 38,05% 26,82% 33,05% 24,59%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 43,08% 43,21% 42,47% 40,60% 33,80% 28,67% 26,62% 25,99% 26,77% 27,23%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 45,85% 55,11% 50,87% 75,26% 74,91% 70,36% 72,58% 37,22% 43,47% 42,92%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...