Visa allt om Kjell's Ventilation AB
Visa allt om Kjell's Ventilation AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 350 465 835 2 604 7 876 10 381 8 079 9 684 14 833 12 277
Övrig omsättning - 28 - 21 62 13 - 4 12 -
Rörelseresultat (EBIT) 110 193 -230 200 684 638 295 811 799 675
Resultat efter finansnetto 110 192 -233 199 687 631 291 828 830 670
Årets resultat 86 190 -233 147 504 463 211 593 619 500
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 3 7 11 35 48 71 97 56 56
Omsättningstillgångar 374 663 532 803 1 471 2 455 1 914 2 552 3 096 3 273
Tillgångar 375 667 539 813 1 506 2 503 1 985 2 649 3 152 3 329
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 291 355 165 398 651 1 097 834 1 223 1 230 1 111
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 300 300 300 300 300 300 300 300 300
Kortfristiga skulder 84 11 74 115 555 1 105 850 1 126 1 622 1 885
Skulder och eget kapital 375 667 539 813 1 506 2 503 1 985 2 649 3 152 3 329
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 120 395 380 360 385 390 385
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 28 2 040 2 183 2 117 2 086 2 491 1 854
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 51 55 827 891 869 894 1 050 868
Utdelning till aktieägare 150 150 0 0 400 400 200 600 600 500
Omsättning 350 493 835 2 625 7 938 10 394 8 079 9 688 14 845 12 277
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 2 9 9 8 7 9 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - 1 302 875 1 153 1 010 1 383 1 648 1 364
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - 109 365 385 423 483 443 349
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 112 197 -226 218 705 661 321 842 815 695
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -24,73% -44,31% -67,93% -66,94% -24,13% 28,49% -16,57% -34,71% 20,82% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 29,33% 28,94% -42,30% 25,09% 45,88% 25,49% 14,91% 31,37% 26,68% 20,34%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 31,43% 41,51% -27,31% 7,83% 8,77% 6,15% 3,66% 8,58% 5,67% 5,51%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 37,14% 51,40% 1,80% 33,18% 61,07% 48,85% 54,98% 54,09% 38,97% 38,18%
Rörelsekapital/omsättning 82,86% 140,22% 54,85% 26,42% 11,63% 13,00% 13,17% 14,73% 9,94% 11,31%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 77,60% 53,22% 30,61% 48,95% 43,23% 43,83% 42,02% 46,17% 39,02% 34,11%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 445,24% 6 027,27% 718,92% 664,35% 253,33% 213,85% 202,94% 218,74% 182,37% 167,37%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...