Visa allt om Imex Lagerservice AB
Visa allt om Imex Lagerservice AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 24 850 24 690 23 412 21 183 17 810 17 118 15 688 14 394 13 461 11 426
Övrig omsättning 358 349 286 548 2 575 882 708 36 96 329
Rörelseresultat (EBIT) 1 953 2 621 3 511 3 810 3 648 3 133 2 518 3 203 1 455 1 040
Resultat efter finansnetto 3 686 6 458 4 441 2 881 2 378 2 142 1 810 2 201 435 230
Årets resultat 3 241 5 643 3 457 2 854 1 018 1 616 1 332 2 057 297 127
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 27 997 27 193 27 123 24 874 22 167 21 007 21 495 20 220 19 656 17 990
Omsättningstillgångar 13 172 11 703 6 470 7 049 5 521 4 624 3 445 2 586 1 439 2 409
Tillgångar 41 169 38 896 33 594 31 923 27 688 25 632 24 940 22 806 21 095 20 399
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 14 669 12 228 7 250 4 293 2 639 3 821 3 205 2 573 816 519
Obeskattade reserver 98 377 572 401 1 095 402 277 66 153 75
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 21 388 21 760 21 126 20 775 18 924 17 060 17 835 17 432 17 565 16 990
Kortfristiga skulder 5 015 4 532 4 646 6 454 5 030 4 349 3 622 2 734 2 560 2 814
Skulder och eget kapital 41 169 38 896 33 594 31 923 27 688 25 632 24 940 22 806 21 095 20 399
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 1 131 0 1 081 1 017 971 951
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 5 271 5 083 3 777 2 660 3 393 2 305 1 865 2 140 1 962
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 2 325 1 819 1 555 1 469 1 369 1 431 1 278 1 297 1 254
Utdelning till aktieägare 7 665 800 500 500 1 200 2 200 1 000 700 300 0
Omsättning 25 208 25 039 23 698 21 731 20 385 18 000 16 396 14 430 13 557 11 755
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 14 14 14 10 9 9 9 9 9 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 775 1 764 1 672 2 118 1 979 1 902 1 743 1 599 1 496 1 270
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 539 551 501 540 593 542 536 462 490 450
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 639 3 268 4 300 4 604 4 234 3 698 3 153 3 813 2 110 1 406
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,65% 5,46% 10,52% 18,94% 4,04% 9,12% 8,99% 6,93% 17,81% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,73% 17,60% 15,68% 12,14% 13,19% 12,24% 10,68% 14,06% 6,94% 5,15%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 16,11% 27,73% 22,51% 18,29% 20,50% 18,33% 16,97% 22,27% 10,87% 9,19%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 63,39% 100,00% 100,00% 100,00% 64,16% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 32,82% 29,04% 7,79% 2,81% 2,76% 1,61% -1,13% -1,03% -8,33% -3,54%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 35,82% 32,19% 22,91% 14,43% 12,45% 16,06% 13,67% 11,50% 4,39% 2,81%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 257,31% 253,97% 135,11% 107,08% 101,29% 98,41% 83,43% 93,49% 55,04% 84,54%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...