Visa allt om ALFAB Pr i Malmö AB
Visa allt om ALFAB Pr i Malmö AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 2 427 1 429 1 926 3 334 2 703 3 045 6 091 7 249 11 836 35 723
Övrig omsättning 3 - - - - - - 337 - 1
Rörelseresultat (EBIT) 266 -209 -151 463 -391 36 903 1 975 1 508 6 683
Resultat efter finansnetto 446 33 80 713 -163 -158 995 1 923 1 730 6 825
Årets resultat 278 184 42 392 7 122 770 1 022 665 4 909
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 907 1 911 1 939 1 404 1 442 1 115 466 564 246 199
Omsättningstillgångar 5 512 5 437 5 656 6 508 6 043 6 787 8 058 8 288 7 223 13 562
Tillgångar 7 419 7 348 7 595 7 912 7 485 7 903 8 524 8 852 7 469 13 761
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 865 6 937 6 994 7 106 6 914 7 047 7 376 7 606 6 584 7 818
Obeskattade reserver 383 295 501 494 315 490 826 830 350 26
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 171 116 101 311 255 365 323 417 535 5 916
Skulder och eget kapital 7 419 7 348 7 595 7 912 7 485 7 903 8 524 8 852 7 469 13 761
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 362 - 432 0 543 603 518 451 449
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 372 0 360 0 430 0 0 26 312 319
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 139 137 138 165 158 226 221 188 789 617
Utdelning till aktieägare 250 350 240 0 200 140 450 1 000 0 1 900
Omsättning 2 430 1 429 1 926 3 334 2 703 3 045 6 091 7 586 11 836 35 724
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 427 1 429 1 926 3 334 2 703 3 045 6 091 7 249 5 918 17 862
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 527 506 512 599 594 716 828 743 789 696
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 299 -174 -114 509 -343 51 921 2 007 1 542 6 724
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 69,84% -25,80% -42,23% 23,34% -11,23% -50,01% -15,97% -38,75% -66,87% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,03% 0,49% 1,78% 9,05% -2,15% 1,57% 13,05% 23,18% 24,19% 50,22%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 18,42% 2,52% 7,01% 21,48% -5,96% 4,07% 18,26% 28,31% 15,27% 19,35%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 44,38% 40,94% 41,07% 41,75% 21,38% 42,30% 36,58% 41,10% 31,32% 24,83%
Rörelsekapital/omsättning 220,07% 372,36% 288,42% 185,87% 214,13% 210,90% 126,99% 108,58% 56,51% 21,40%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 96,56% 97,54% 97,23% 94,41% 95,47% 93,74% 93,67% 92,68% 91,52% 56,95%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 3 149,12% 4 570,69% 5 569,31% 2 024,44% 2 309,41% 1 762,19% 2 378,95% 1 664,75% 1 193,83% 209,08%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...