Visa allt om Umeå Maskinteknik Aktiebolag
Visa allt om Umeå Maskinteknik Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 1 180 1 392 1 432 1 637 1 611 1 228 1 357 97 651 2 208
Övrig omsättning - - - 3 - - - - 661 3
Rörelseresultat (EBIT) -254 -172 34 67 -13 -30 71 -21 15 -82
Resultat efter finansnetto -254 -172 34 67 -12 -31 72 -15 11 -84
Årets resultat -254 -172 27 57 -11 -31 71 -15 0 -84
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 14 38 71 105 140 61 59 13 0 38
Omsättningstillgångar 1 135 1 470 1 467 1 401 1 114 911 1 132 988 1 121 1 036
Tillgångar 1 149 1 508 1 538 1 506 1 254 972 1 190 1 001 1 121 1 073
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 178 177 240 213 156 167 198 127 142 142
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 242
Kortfristiga skulder 971 1 331 1 298 1 293 1 098 805 992 874 979 690
Skulder och eget kapital 1 149 1 508 1 538 1 506 1 254 972 1 190 1 001 1 121 1 073
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - - 390 344 310 0 164 292
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 349 391 391 391 - 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - 0 - -
Sociala kostnader 130 137 143 143 142 127 118 0 73 101
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 180 1 392 1 432 1 640 1 611 1 228 1 357 97 1 312 2 211
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 180 1 392 - 1 637 1 611 1 228 1 357 97 651 2 208
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 479 529 - 534 532 476 428 - 237 402
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -230 -139 68 102 9 -22 86 -21 18 -52
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -15,23% -2,79% -12,52% 1,61% 31,19% -9,51% 1 298,97% -85,10% -70,52% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -22,11% -11,41% 2,28% 4,45% -0,96% -3,09% 6,05% -1,50% 1,34% -7,55%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -21,53% -12,36% 2,44% 4,09% -0,74% -2,44% 5,31% -15,46% 2,30% -3,67%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 46,78% 48,64% 61,03% 55,77% 53,76% 67,92% 59,25% 25,77% -19,35% 32,97%
Rörelsekapital/omsättning 13,90% 9,99% 11,80% 6,60% 0,99% 8,63% 10,32% 117,53% 21,81% 15,67%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 15,49% 11,74% 15,60% 14,14% 12,44% 17,18% 16,64% 12,69% 12,67% 13,23%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 110,40% 109,02% 111,40% 106,65% 99,91% 109,94% 112,70% 113,04% 114,50% 138,70%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...