Visa allt om Lendo AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 686 326 695 440 619 860 490 358 340 197 253 566 205 944 200 728 143 380 96 967
Övrig omsättning 718 416 19 218 17 208 6 413 2 856 1 840 2 499 0 561 629
Rörelseresultat (EBIT) 904 774 221 597 258 661 228 479 151 770 83 166 65 305 65 663 62 801 34 476
Resultat efter finansnetto 905 445 221 899 260 562 228 250 152 107 83 059 65 458 66 093 63 240 34 794
Årets resultat 427 695 6 821 9 870 50 660 56 209 -461 50 947 51 484 37 358 20 604
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 78 808 89 015 58 028 45 156 41 715 31 566 24 329 19 584 12 052 653
Omsättningstillgångar 805 970 204 760 367 349 281 095 155 086 103 471 74 177 82 234 77 156 44 950
Tillgångar 884 778 293 775 425 377 326 251 196 801 135 037 98 506 101 818 89 208 45 603
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 461 245 33 550 126 738 116 868 66 208 9 999 51 171 36 803 27 422 15 053
Obeskattade reserver 181 804 0 0 12 443 19 227 19 227 23 654 23 654 23 653 11 211
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 583 305 151 40 47 14 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 241 146 259 920 298 488 196 900 111 319 105 797 23 680 41 361 38 133 19 339
Skulder och eget kapital 884 778 293 775 425 377 326 251 196 801 135 037 98 506 101 818 89 208 45 603
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 4 879 1 879 1 890 1 660 2 520 2 103 2 167 2 200 1 671 1 317
Varav tantiem till styrelse & VD 1 560 - - - - 297 344 501 - -
Löner till övriga anställda 51 652 42 554 30 328 20 936 15 318 11 445 8 700 5 440 4 653 3 468
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 23 813 20 030 14 019 9 580 7 681 5 911 4 352 3 037 2 760 1 965
Utdelning till aktieägare 0 0 100 008 0 0 0 40 712 36 580 27 196 14 839
Omsättning 1 404 742 714 658 637 068 496 771 343 053 255 406 208 443 200 728 143 941 97 596
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 84 74 60 42 33 21 18 12 7 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 8 171 9 398 10 331 11 675 10 309 12 075 11 441 16 727 20 483 19 393
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 991 945 842 817 812 983 891 939 1 525 2 083
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 915 661 231 842 263 017 231 452 154 165 86 068 66 318 66 169 62 902 34 616
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,31% 12,19% 26,41% 44,14% 34,17% 23,12% 2,60% 40,00% 47,86% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 102,49% 75,66% 61,40% 70,04% 77,29% 61,61% 66,56% 64,93% 71,03% 76,33%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 132,13% 31,96% 42,13% 46,60% 44,71% 32,81% 31,83% 32,94% 44,19% 35,90%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,92% 99,99% 100,00% 99,99%
Rörelsekapital/omsättning 82,30% -7,93% 11,11% 17,17% 12,87% -0,92% 24,52% 20,36% 27,22% 26,41%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 68,16% 11,42% 29,79% 38,80% 41,26% 18,51% 70,68% 54,27% 50,28% 51,13%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 334,22% 78,78% 123,07% 142,76% 139,32% 97,80% 313,25% 198,82% 202,33% 232,43%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!