Visa allt om Lendo AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 619 860 490 358 340 197 253 566 205 944 200 728 143 380 96 967 50 949 18 945
Övrig omsättning 17 208 6 413 2 856 1 840 2 499 - 561 629 127 265
Rörelseresultat (EBIT) 258 661 228 479 151 770 83 166 65 305 65 663 62 801 34 476 19 100 4 988
Resultat efter finansnetto 260 562 228 250 152 107 83 059 65 458 66 093 63 240 34 794 19 080 4 939
Årets resultat 9 870 50 660 56 209 -461 50 947 51 484 37 358 20 604 11 160 4 939
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 58 028 45 156 41 715 31 566 24 329 19 584 12 052 653 858 993
Omsättningstillgångar 367 349 281 095 155 086 103 471 74 177 82 234 77 156 44 950 25 317 10 019
Tillgångar 425 377 326 251 196 801 135 037 98 506 101 818 89 208 45 603 26 175 11 012
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 126 738 116 868 66 208 9 999 51 171 36 803 27 422 15 053 11 363 6 683
Obeskattade reserver 0 12 443 19 227 19 227 23 654 23 654 23 653 11 211 4 427 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 151 40 47 14 0 0 0 0 0 1 000
Kortfristiga skulder 298 488 196 900 111 319 105 797 23 680 41 361 38 133 19 339 10 385 3 329
Skulder och eget kapital 425 377 326 251 196 801 135 037 98 506 101 818 89 208 45 603 26 175 11 012
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD 1 890 1 660 2 520 2 103 2 167 2 200 1 671 1 317 1 199 749
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 297 344 501 - - - -
Löner till övriga anställda 30 328 20 936 15 318 11 445 8 700 5 440 4 653 3 468 2 765 1 506
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 14 019 9 580 7 681 5 911 4 352 3 037 2 760 1 965 1 062 667
Utdelning till aktieägare 100 008 0 0 0 40 712 36 580 27 196 14 839 11 160 6 479
Omsättning 637 068 496 771 343 053 255 406 208 443 200 728 143 941 97 596 51 076 19 210
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 60 42 33 21 18 12 7 5 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 10 331 11 675 10 309 12 075 11 441 16 727 20 483 19 393 8 492 3 158
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 842 817 812 983 891 939 1 525 2 083 930 532
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 263 017 231 452 154 165 86 068 66 318 66 169 62 902 34 616 19 257 5 137
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 26,41% 44,14% 34,17% 23,12% 2,60% 40,00% 47,86% 90,32% 168,93% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 61,40% 70,04% 77,29% 61,61% 66,56% 64,93% 71,03% 76,33% 73,13% 45,32%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 42,13% 46,60% 44,71% 32,81% 31,83% 32,94% 44,19% 35,90% 37,57% 26,34%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,92% 99,99% 100,00% 99,99% 99,84% 99,95%
Rörelsekapital/omsättning 11,11% 17,17% 12,87% -0,92% 24,52% 20,36% 27,22% 26,41% 29,31% 35,31%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 29,79% 38,80% 41,26% 18,51% 70,68% 54,27% 50,28% 51,13% 55,88% 60,69%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 123,07% 142,76% 139,32% 97,80% 313,25% 198,82% 202,33% 232,43% 243,78% 300,96%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...