Visa allt om Barnläkarbilen i Göteborg AB
Visa allt om Barnläkarbilen i Göteborg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 1 915 1 474 1 814 1 834 1 558 1 549 1 602 1 800 2 006 1 674
Övrig omsättning 2 89 - - - - - 24 - -
Rörelseresultat (EBIT) 638 600 650 858 374 473 525 805 782 529
Resultat efter finansnetto 594 551 543 725 190 549 513 857 778 528
Årets resultat 411 452 445 492 190 333 294 436 452 338
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 026 8 464 8 367 7 760 7 563 7 697 3 490 2 320 2 877 1 619
Omsättningstillgångar 2 263 1 363 1 476 1 844 1 766 1 897 1 175 1 845 646 1 202
Tillgångar 10 289 9 827 9 843 9 604 9 329 9 595 4 665 4 164 3 523 2 821
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 512 4 256 3 959 3 665 3 173 2 983 3 250 2 956 2 520 2 068
Obeskattade reserver 1 025 975 1 009 1 041 987 1 062 967 866 637 498
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 500 4 500 4 500 4 511 4 553 4 595 137 0 0 0
Kortfristiga skulder 252 96 375 388 616 956 311 342 366 255
Skulder och eget kapital 10 289 9 827 9 843 9 604 9 329 9 595 4 665 4 164 3 523 2 821
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - 240 218 235 402 419 349 419 419
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 378 195 50 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 265 152 178 156 163 164 166 163 259 217
Utdelning till aktieägare 159 156 155 150 0 0 600 0 0 0
Omsättning 1 917 1 563 1 814 1 834 1 558 1 549 1 602 1 824 2 006 1 674
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 915 1 474 1 814 1 834 1 558 1 549 1 602 1 800 2 006 1 674
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 658 347 471 372 377 565 591 515 720 666
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 691 651 754 962 478 545 580 825 814 559
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 29,92% -18,74% -1,09% 17,72% 0,58% -3,31% -11,00% -10,27% 19,83% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,34% 6,52% 6,83% 8,93% 4,02% 5,89% 11,73% 20,89% 22,20% 18,86%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 34,05% 43,49% 37,05% 46,78% 24,07% 36,48% 34,14% 48,33% 38,98% 31,78%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 99,01% 98,17% 98,02% 97,82% 98,33% 97,93% 99,31% 99,00% 99,05% 97,31%
Rörelsekapital/omsättning 105,01% 85,96% 60,69% 79,39% 73,81% 60,75% 53,93% 83,50% 13,96% 56,57%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 51,62% 51,05% 48,22% 46,15% 41,81% 39,25% 84,94% 85,96% 84,55% 86,02%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 898,02% 1 419,79% 393,60% 475,26% 286,69% 198,43% 377,81% 539,47% 176,50% 471,37%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...