Visa allt om Erikssons Matthus i Stockholm AB
Visa allt om Erikssons Matthus i Stockholm AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 2 581 2 050 2 054 2 200 2 059 2 423 3 106 3 328 3 798 1 898
Övrig omsättning - 137 678 64 163 321 213 296 134 146
Rörelseresultat (EBIT) 273 103 381 -137 25 62 372 134 59 -75
Resultat efter finansnetto 273 91 384 -136 26 60 312 147 58 -76
Årets resultat 213 71 225 2 17 43 172 81 31 28
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 4 7 14 26 37 14 21 35
Omsättningstillgångar 4 103 3 575 3 890 4 346 3 435 3 550 4 051 3 713 2 410 4 942
Tillgångar 4 103 3 575 3 894 4 352 3 449 3 576 4 089 3 727 2 431 4 977
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 535 1 322 1 251 1 026 1 024 1 007 1 091 925 843 812
Obeskattade reserver 96 96 96 0 143 143 143 68 32 18
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 718 1 622 1 085 1 085 1 085 1 093 991 991 1 194 3 540
Kortfristiga skulder 754 535 1 462 2 241 1 197 1 334 1 863 1 743 362 607
Skulder och eget kapital 4 103 3 575 3 894 4 352 3 449 3 576 4 089 3 727 2 431 4 977
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 300 300 240 240 240 247
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 450 500 450 402 54 177 31 168 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 141 157 158 116 111 156 97 128 78 74
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 128 0 0 0
Omsättning 2 581 2 187 2 732 2 264 2 222 2 744 3 319 3 624 3 932 2 044
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 291 1 025 1 027 1 100 1 030 1 212 1 553 1 109 1 899 949
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 252 324 343 243 226 326 205 179 140 161
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 273 107 384 -130 37 74 381 141 73 -58
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 25,90% -0,19% -6,64% 6,85% -15,02% -21,99% -6,67% -12,37% 100,11% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,68% 2,88% 9,96% -3,12% 0,75% 1,73% 10,49% 3,94% 2,47% -1,49%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,62% 5,02% 18,89% -6,18% 1,26% 2,56% 13,81% 4,42% 1,58% -3,90%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 59,59% 66,54% 63,49% 62,09% 73,34% 67,97% 61,56% 63,79% 36,23% 61,80%
Rörelsekapital/omsättning 129,76% 148,29% 118,21% 95,68% 108,69% 91,46% 70,44% 59,19% 53,92% 228,40%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 39,24% 39,07% 34,05% 23,58% 32,75% 31,11% 29,26% 26,16% 35,62% 16,58%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 251,72% 231,40% 97,88% 42,75% 54,30% 48,43% 61,51% 51,52% 140,06% 129,65%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...