Visa allt om G.V. Sjukgymnastik AB
Visa allt om G.V. Sjukgymnastik AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 1 184 1 157 1 195 1 102 1 118 1 309 1 237 1 280 1 226 1 220
Övrig omsättning - - - 61 - - 100 74 108 88
Rörelseresultat (EBIT) 186 259 264 280 280 247 263 190 185 271
Resultat efter finansnetto 316 306 252 271 303 206 280 121 160 283
Årets resultat 231 267 160 127 204 114 132 45 57 153
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 625 1 142 1 084 1 124 1 049 802 954 578 715 573
Omsättningstillgångar 173 543 621 523 549 799 665 843 765 760
Tillgångar 1 798 1 685 1 705 1 648 1 598 1 602 1 619 1 420 1 481 1 333
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 894 823 712 708 831 771 785 779 826 859
Obeskattade reserver 628 595 618 574 478 443 403 297 268 195
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 200 186 225 262 176 204 231 179 217 0
Kortfristiga skulder 76 80 149 104 113 184 201 164 169 279
Skulder och eget kapital 1 798 1 685 1 705 1 648 1 598 1 602 1 619 1 420 1 481 1 333
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - 343 0 0 333 370 370 337
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 416 397 385 0 348 397 83 74 63 56
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 283 276 292 284 163 320 327 338 338 302
Utdelning till aktieägare 180 160 156 156 250 143 128 127 92 89
Omsättning 1 184 1 157 1 195 1 163 1 118 1 309 1 337 1 354 1 334 1 308
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 184 1 157 1 195 1 102 1 118 655 619 640 613 610
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 706 673 676 642 511 359 374 395 386 353
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 217 302 305 298 369 336 300 288 282 333
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,33% -3,18% 8,44% -1,43% -14,59% 5,82% -3,36% 4,40% 0,49% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 19,13% 18,81% 15,54% 17,48% 19,09% 15,48% 17,29% 13,94% 13,50% 22,51%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 29,05% 27,40% 22,18% 26,13% 27,28% 18,95% 22,64% 15,47% 16,31% 24,59%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,77% 100,00% 99,92%
Rörelsekapital/omsättning 8,19% 40,02% 39,50% 38,02% 39,00% 46,98% 37,51% 53,05% 48,61% 39,43%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 76,97% 76,39% 70,03% 68,63% 74,05% 68,51% 66,83% 69,92% 68,80% 74,97%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 227,63% 678,75% 416,78% 502,88% 485,84% 434,24% 330,85% 514,02% 452,66% 272,40%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...