Visa allt om Riva Group AB
Visa allt om Riva Group AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 * 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 785 2 631 988 3 297 4 248 7 109 5 039 5 401 5 287 9 226
Övrig omsättning - - - - - - - - - 29
Rörelseresultat (EBIT) -101 -369 -500 -422 -646 -416 -208 -2 233 -584 -576
Resultat efter finansnetto -256 -447 -847 -496 -29 -497 32 -2 147 -891 -719
Årets resultat -256 -447 83 -96 -29 -22 -10 -1 147 -891 -567
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 * 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 721 819 691 405 477 883 920 713 648 692
Omsättningstillgångar 5 457 5 388 5 419 4 903 5 099 4 870 4 287 4 292 5 761 6 130
Tillgångar 6 178 6 207 - 5 308 5 577 5 753 5 207 5 004 6 409 6 822
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -203 53 500 417 513 542 564 574 520 511
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 450 502 480 468 0 0 18 123 228 333
Kortfristiga skulder 5 931 5 651 5 107 4 422 5 064 5 211 4 626 4 307 5 660 5 978
Skulder och eget kapital 6 178 6 207 - 5 308 5 577 5 753 5 207 5 004 6 409 6 822
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12 *
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 250 0 24 158
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 555 1 027 652 1 234 1 573 775 785 806 1 088
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader - 188 355 198 410 23 315 259 289 414
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 785 2 631 988 3 297 4 248 7 109 5 039 5 401 5 287 9 255
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 2 3 3 4 6 3 2 2 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 785 1 316 329 1 099 1 062 1 185 1 680 2 701 2 644 3 075
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 239 373 461 283 411 266 447 522 560 553
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -101 -344 -418 -350 -574 -309 -156 -2 189 -540 -397
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -70,16% 166,30% -70,03% -22,39% -40,24% 41,08% -6,70% 2,16% -42,69% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -1,75% -6,09% - -7,95% 1,42% -7,20% 1,77% -41,23% -9,11% -7,37%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -13,76% -14,37% -62,45% -12,80% 1,86% -5,82% 1,83% -38,20% -11,05% -5,45%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 91,70% 15,59% -15,21% -3,28% -0,48% -37,83% -8,83% -5,27%
Rörelsekapital/omsättning -60,38% -10,00% 31,58% 14,59% 0,82% -4,80% -6,73% -0,28% 1,91% 1,65%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -3,29% 0,85% - 7,86% 9,20% 9,42% 10,83% 11,47% 8,11% 7,49%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 26,71% 25,64% 23,85% 22,07% 9,18% 8,39% 7,52% 16,23% 19,82% 40,40%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2007 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2014-12: Summa tillgångar och summa skulder och eget kapital ej identiska.
mer information

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...