Visa allt om Vätö Matboa Aktiebolag
Visa allt om Vätö Matboa Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 4 94 374 360 15 340
Övrig omsättning 230 - - - 157 - 1 258 12 6 1 575
Rörelseresultat (EBIT) 208 -123 -80 -379 -187 -488 686 -205 -181 1 834
Resultat efter finansnetto 208 -120 -75 -369 -123 -479 717 -172 -131 1 797
Årets resultat 208 -120 -75 -369 -35 -41 398 0 50 918
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 67 111 494 288 1 623 1 737 2 083
Omsättningstillgångar 258 181 451 628 1 098 1 066 1 948 176 1 041 1 756
Tillgångar 258 181 451 695 1 209 1 560 2 236 1 798 2 778 3 839
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 229 141 411 636 1 155 1 340 1 511 1 332 1 833 2 232
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 88 526 348 521 729
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 14 24 24 24 25 25 27 30 32 0
Kortfristiga skulder 15 16 15 35 29 107 172 87 392 877
Skulder och eget kapital 258 181 451 695 1 209 1 560 2 236 1 798 2 778 3 839
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12 2014-12 2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 240 0 0 216 212 177 586
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 84 56 0 218 197 0 0 0 1 095
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 14 0 89 65 98 101 95 69 632
Utdelning till aktieägare 0 20 150 150 150 0 130 220 500 450
Omsättning 230 0 0 0 157 4 1 352 386 366 16 915
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 1 1 1 1 1 1 2 2 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - 4 94 187 180 2 191
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 102 45 335 290 304 322 155 124 342
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 208 -123 -80 -379 -187 -483 686 -112 -73 1 945
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - - - -100,00% -95,74% -74,87% 3,89% -97,65% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - - - -29,94% 32,11% -9,23% -4,61% 48,09%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - - - -11 675,00% 763,83% -44,39% -35,56% 12,03%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - - - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 25,20%
Rörelsekapital/omsättning - - - - - 23 975,00% 1 889,36% 23,80% 180,28% 5,73%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 88,76% 77,90% 91,13% 91,51% 95,53% 90,05% 84,91% 88,35% 79,49% 71,81%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 720,00% 1 131,25% 3 006,67% 1 794,29% 3 786,21% 996,26% 1 132,56% 202,30% 265,56% 200,23%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...