Visa allt om Alängs Odlingar Aktiebolag
Visa allt om Alängs Odlingar Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 0 32 186 189 604 280 177 313 189 189
Övrig omsättning 23 176 368 478 501 257 390 383 431 444
Rörelseresultat (EBIT) 5 -69 -241 -25 529 -223 -182 -240 -140 -43
Resultat efter finansnetto -16 -66 -242 -24 530 -230 -187 -254 -153 -46
Årets resultat -16 -66 -242 -24 526 -230 -187 -254 -133 18
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 287 205 231 158 204 232 280 130 121
Omsättningstillgångar 120 43 541 787 795 282 430 554 443 559
Tillgångar 120 330 746 1 017 952 486 662 834 573 680
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 114 300 366 608 632 106 106 13 267 400
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 16 349 308 295 351 515 770 262 203
Kortfristiga skulder 6 15 32 101 25 28 41 50 43 56
Skulder och eget kapital 120 330 746 1 017 952 486 662 834 573 680
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0 - 147 204 191 179
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 119 226 225 167 209 164 100 50 147
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 12 66 97 86 85 126 125 136 129
Utdelning till aktieägare 0 170 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 23 208 554 667 1 105 537 567 696 620 633
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 1 2 2 1 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 32 93 95 604 140 89 157 95 95
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 131 102 115 157 108 174 185 174 191
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 5 -64 -190 11 579 -174 -131 -214 -119 -17
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -100,00% -82,80% -1,59% -68,71% 115,71% 58,19% -43,45% 65,61% 0,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - -19,70% -32,04% -2,06% 56,09% -45,27% -27,19% -28,54% -23,73% -5,44%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - -203,12% -128,49% -11,11% 88,41% -78,57% -101,69% -76,04% -71,96% -19,58%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - -40,62% 5,91% 13,23% 90,56% 29,64% 64,41% 36,10% 56,61% 89,42%
Rörelsekapital/omsättning - 87,50% 273,66% 362,96% 127,48% 90,71% 219,77% 161,02% 211,64% 266,14%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 95,00% 90,91% 49,06% 59,78% 66,39% 21,81% 16,01% 1,56% 46,60% 60,94%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 2 000,00% 246,67% 1 531,25% 591,09% 2 296,00% 253,57% 341,46% 538,00% 195,35% 389,29%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...