Visa allt om Trafik Centralen C-Län AB
Visa allt om Trafik Centralen C-Län AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 4 970 16 716 16 590 16 988 15 902 4 201 3 800 3 155 907 330
Övrig omsättning 68 135 8 61 46 45 1 - - 3
Rörelseresultat (EBIT) -578 478 364 615 515 -63 -213 32 -101 -100
Resultat efter finansnetto -603 412 272 515 420 -151 -331 -92 -214 -228
Årets resultat 6 86 149 285 233 -11 7 6 3 2
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 46 3 034 2 923 1 977 2 163 2 367 2 551 2 732 2 928 2 718
Omsättningstillgångar 657 2 102 2 478 3 464 2 827 1 119 1 018 463 363 56
Tillgångar 703 5 136 5 401 5 441 4 990 3 486 3 569 3 194 3 291 2 774
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 131 1 014 929 780 495 263 274 267 261 258
Obeskattade reserver 31 303 303 234 105 0 0 0 0 130
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 1 769 1 984 2 094 2 212 2 330 2 421 2 449 2 530 2 204
Kortfristiga skulder 541 2 050 2 187 2 334 2 178 893 874 478 500 182
Skulder och eget kapital 703 5 136 5 401 5 441 4 990 3 486 3 569 3 194 3 291 2 774
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - 359 359 315 - - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 617 995 901 845 - - - - - 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 225 466 419 382 - - - - - 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 038 16 851 16 598 17 049 15 948 4 246 3 801 3 155 907 333
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 5 5 5 - - - - - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 657 3 343 3 318 3 398 - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 284 367 341 312 - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -565 681 558 801 719 142 -12 229 90 66
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -70,27% 0,76% -2,34% 6,83% 278,53% 10,55% 20,44% 247,85% 174,85% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -81,22% 9,72% 6,81% 11,41% 10,32% -1,81% -5,94% 1,03% -3,04% -3,60%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -11,49% 2,99% 2,22% 3,66% 3,24% -1,50% -5,58% 1,05% -11,03% -30,30%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 16,38% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 2,33% 0,31% 1,75% 6,65% 4,08% 5,38% 3,79% -0,48% -15,10% -38,18%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 22,07% 24,34% 21,34% 17,51% 11,47% 7,54% 7,68% 8,36% 7,93% 12,67%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 121,44% 102,54% 113,31% 148,20% 129,80% 125,31% 116,48% 96,86% 72,60% 30,77%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...