Visa allt om Fjellstårsas Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 154 89 189 176 1 266 1 002 1 049 823 752 338
Övrig omsättning - - - - - - - - - 3
Rörelseresultat (EBIT) 18 24 66 11 -69 75 123 73 105 -13
Resultat efter finansnetto 18 24 66 19 -71 75 124 68 85 -17
Årets resultat 13 14 39 13 -23 37 72 50 47 3
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 73 84 95 106 6 16 29 41 30 25
Omsättningstillgångar 457 428 492 518 982 564 704 510 445 292
Tillgångar 530 512 587 624 988 581 733 551 474 317
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 300 287 359 320 306 329 292 220 170 123
Obeskattade reserver 76 76 70 54 54 102 81 56 59 37
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 153 149 158 250 627 150 360 275 246 157
Skulder och eget kapital 530 512 587 624 988 581 733 551 474 317
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 90 360 280 212 60
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 60 - 758 406 94 20 0 8
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 10 - 170 113 164 125 98 14
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 154 89 189 176 1 266 1 002 1 049 823 752 341
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 - 2 2 - 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 154 89 189 - 633 501 - 823 752 338
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 98 30 70 - 467 308 - 443 363 162
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 29 35 77 17 -59 87 135 89 116 -3
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 73,03% -52,91% 7,39% -86,10% 26,35% -4,48% 27,46% 9,44% 122,49% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,40% 4,69% 11,24% 3,04% -6,98% 12,91% 16,92% 13,43% 22,15% -4,10%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,69% 26,97% 34,92% 10,80% -5,45% 7,49% 11,82% 8,99% 13,96% -3,85%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 98,94% 46,59% 96,84% 91,52% 86,46% 84,33% 81,12% 78,11%
Rörelsekapital/omsättning 197,40% 313,48% 176,72% 152,27% 28,04% 41,32% 32,79% 28,55% 26,46% 39,94%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 67,79% 67,63% 70,46% 58,03% 35,23% 70,32% 47,98% 47,42% 45,04% 47,40%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 298,69% 287,25% 311,39% 207,20% 156,62% 376,00% 195,56% 185,45% 180,89% 185,99%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...