Visa allt om 3A Training AB
Visa allt om 3A Training AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 327 302 2 061 2 468 2 340 2 168 2 211 1 961 2 312 2 651
Övrig omsättning - 20 11 3 - 45 36 26 - 5
Rörelseresultat (EBIT) 6 3 15 34 72 35 61 17 75 -94
Resultat efter finansnetto 6 1 7 16 18 8 32 -25 26 -125
Årets resultat 13 1 7 16 10 8 16 -17 17 -111
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 31 41 30 190 334 502 379 529 713 481
Omsättningstillgångar 135 148 195 417 403 421 366 379 294 381
Tillgångar 167 189 225 606 738 923 745 908 1 007 862
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 161 148 142 150 128 119 116 100 123 107
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 69 144 219 294 300 232 180
Kortfristiga skulder 6 42 82 389 464 585 336 509 653 576
Skulder och eget kapital 167 189 225 606 738 923 745 908 1 007 862
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 269 243 225 238 147 236
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - 0
Löner till övriga anställda 88 126 855 1 073 731 660 691 568 756 924
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - 0
Sociala kostnader 26 38 276 354 333 328 331 314 396 497
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 327 322 2 072 2 471 2 340 2 213 2 247 1 987 2 312 2 656
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 2 3 3 3 4 3 - 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 327 302 1 031 823 780 723 553 654 - 530
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 169 173 566 478 445 411 313 374 - 334
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 16 7 191 190 209 144 228 186 188 65
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 8,28% -85,35% -16,49% 5,47% 7,93% -1,94% 12,75% -15,18% -12,79% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,59% 1,59% 6,67% 5,61% 9,76% 3,79% 8,19% 1,87% 7,55% -10,09%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,83% 0,99% 0,73% 1,38% 3,08% 1,61% 2,76% 0,87% 3,29% -3,28%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 86,42% 83,31% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 85,52% 84,17% 85,59%
Rörelsekapital/omsättning 39,45% 35,10% 5,48% 1,13% -2,61% -7,56% 1,36% -6,63% -15,53% -7,36%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 96,41% 78,31% 63,11% 24,75% 17,34% 12,89% 15,57% 11,01% 12,21% 12,41%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 750,00% 242,86% 237,80% 96,92% 76,08% 68,55% 102,98% 68,57% 40,43% 57,47%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...