Visa allt om Brothers AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2021 är 16 månader.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Nettoomsättning 377 409 374 747 343 009 492 429 484 952 484 747 477 109 438 814 420 100 494 617
Övrig omsättning 12 525 105 863 5 948 10 075 14 504 6 728 6 319 4 218 6 585 0
Rörelseresultat (EBIT) 3 017 55 031 -73 497 -13 602 21 169 23 105 12 845 -11 691 -30 388 -74 403
Resultat efter finansnetto 2 897 53 743 -74 657 -13 383 21 435 23 122 12 576 -10 906 -29 656 -73 453
Årets resultat 2 897 53 743 -74 657 -13 383 21 446 23 122 12 576 -10 906 -14 667 -73 453
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 366 13 257 18 169 23 154 28 917 23 781 30 512 36 892 43 907 44 160
Omsättningstillgångar 178 663 141 787 156 920 153 165 190 869 178 992 155 772 152 896 116 809 152 701
Tillgångar 186 029 155 044 175 089 176 319 219 786 202 773 186 284 189 788 160 716 196 861
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 51 304 48 407 -5 336 69 320 142 703 121 260 98 138 85 562 83 465 98 131
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 47 558 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 87 167 106 637 180 425 106 999 77 083 81 513 88 146 104 226 77 251 98 730
Skulder och eget kapital 186 029 155 044 175 089 176 319 219 786 202 773 186 284 189 788 160 716 196 861
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
Löner till styrelse & VD 1 939 1 970 2 128 3 455 1 784 1 997 2 231 2 325 1 846 1 519
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 62 551 79 805 79 631 80 407 76 158 73 337 75 242 72 632 65 735 65 097
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 23 316 33 527 21 997 33 976 30 212 29 205 29 760 24 432 21 017 21 030
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 389 934 480 610 348 957 502 504 499 456 491 475 483 428 443 032 426 685 494 617
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 147 145 152 200 192 194 198 195 185 200
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 567 2 584 2 257 2 462 2 526 2 499 2 410 2 250 2 271 2 473
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 617 805 704 608 572 550 561 532 531 503
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 7 227 62 550 -66 634 -5 725 29 529 33 914 25 225 -312 -19 284 -61 582
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,71% 9,25% -30,34% 1,54% 0,04% 1,60% 8,73% 4,45% -15,07% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,63% 35,49% -41,94% -7,42% 9,81% 11,43% 6,93% -5,58% -18,38% -37,11%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,80% 14,68% -21,41% -2,66% 4,45% 4,78% 2,70% -2,41% -7,03% -14,77%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 52,33% 54,23% 49,92% 49,93% 51,14% 51,43% 51,03% 47,70% 46,36% 44,18%
Rörelsekapital/omsättning 24,24% 9,38% -6,85% 9,38% 23,46% 20,11% 14,17% 11,09% 9,42% 10,91%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 27,58% 31,22% -3,05% 39,32% 64,93% 59,80% 52,68% 45,08% 51,93% 49,85%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 87,67% 69,39% 42,79% 50,73% 96,16% 94,33% 68,49% 49,90% 52,60% 63,66%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!