Visa allt om Anders Wesslén Skogsentreprenad AB
Visa allt om Anders Wesslén Skogsentreprenad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Nettoomsättning 284 297 335 442 171 823 1 607 2 053 1 784 1 958
Övrig omsättning - 2 - - - - - 565 - -
Rörelseresultat (EBIT) -29 -77 46 95 1 -287 28 791 -213 221
Resultat efter finansnetto -28 -140 52 97 10 -310 -32 743 -202 215
Årets resultat 1 -24 130 135 37 124 -2 80 111 225
Balansräkningar (tkr)
2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 342 420 299 346 388 436 2 208 2 599 193 550
Omsättningstillgångar 819 779 1 045 981 914 921 986 921 943 867
Tillgångar 1 161 1 199 1 344 1 327 1 302 1 357 3 194 3 520 1 136 1 418
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 968 966 990 861 726 689 565 617 587 526
Obeskattade reserver 45 73 189 304 380 421 900 930 297 655
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 117 117 117 122 162 198 1 314 1 493 5 4
Kortfristiga skulder 33 42 48 41 34 49 416 480 247 233
Skulder och eget kapital 1 161 1 199 1 344 1 327 1 302 1 357 3 194 3 520 1 136 1 418
Löner & utdelning (tkr)
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Löner till styrelse & VD - 110 88 - 0 166 264 260 252 244
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 110 - 0 125 345 324 314
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 61 47 62 22 80 153 224 226 207
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 50 50 50
Omsättning 284 299 335 442 171 823 1 607 2 618 1 784 1 958
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 284 297 335 442 171 823 804 1 027 892 979
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 118 171 142 191 12 248 272 416 404 384
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 49 17 104 153 59 -244 473 1 216 145 583
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -4,38% -11,34% -24,21% 158,48% -79,22% -48,79% -21,72% 15,08% -8,89% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -2,50% -6,42% 3,87% 7,31% 0,77% -20,04% 1,19% 22,50% -17,78% 16,85%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -10,21% -25,93% 15,52% 21,95% 5,85% -33,05% 2,36% 38,58% -11,32% 12,21%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 90,14% 85,86% 95,52% 94,57% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 276,76% 248,15% 297,61% 212,67% 514,62% 105,95% 35,47% 21,48% 39,01% 32,38%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 86,40% 85,32% 84,63% 82,75% 77,27% 73,64% 38,46% 37,00% 70,50% 70,35%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 2 481,82% 1 854,76% 2 177,08% 2 392,68% 2 688,24% 1 879,59% 237,02% 191,88% 381,78% 372,10%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...