Visa allt om Kornhamnstorg Marknadsindex AB
Visa allt om Kornhamnstorg Marknadsindex AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2013-12 2012-12 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04 2005-04
Nettoomsättning 1 849 4 538 6 091 7 762 8 143 11 707 10 501 8 554 11 346 9 218
Övrig omsättning - 38 178 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -295 -161 -644 370 -2 020 80 221 215 -2 188
Resultat efter finansnetto -326 -215 -463 347 -92 -4 103 137 -40 165
Årets resultat -247 -215 -97 182 -3 7 -7 38 7 85
Balansräkningar (tkr)
2013-12 2012-12 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04 2005-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 10 1 588 984 273 436 531 338 11 197
Omsättningstillgångar 245 1 570 1 521 3 549 2 426 2 652 2 367 2 050 2 252 1 789
Tillgångar 255 1 580 3 109 4 532 2 698 3 088 2 898 2 388 2 263 1 987
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -136 111 326 422 240 244 237 244 206 199
Obeskattade reserver 0 0 0 366 89 178 192 83 4 53
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 70 70 63 0 0
Långfristiga skulder 62 349 1 247 2 234 964 1 167 1 013 842 0 0
Kortfristiga skulder 329 1 120 1 536 1 510 1 405 1 430 1 386 1 157 2 054 1 735
Skulder och eget kapital 255 1 580 3 109 4 532 2 698 3 088 2 898 2 388 2 263 1 987
Löner & utdelning (tkr)
2013-12
2012-12
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
2006-04
2005-04
Löner till styrelse & VD - 105 180 235 300 380 185 30 390 134
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 597 873 1 001 655 1 617 2 391 1 545 865 2 967 2 075
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 241 522 585 505 844 1 102 824 543 1 108 877
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 849 4 576 6 269 7 762 8 143 11 707 10 501 8 554 11 346 9 218
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 6 6 6 7 4 4 15 13
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 370 908 1 015 1 294 1 357 1 672 2 625 2 139 756 709
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 149 277 300 283 482 561 640 372 271 243
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -295 -161 -630 478 -1 926 175 227 218 1 189
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -59,26% - -21,53% -4,68% -30,44% 11,48% 22,76% -24,61% 23,09% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -115,69% -10,19% -10,90% 9,97% -0,70% 2,66% 7,66% 9,00% -0,09% 9,46%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -15,95% -3,55% -5,57% 5,82% -0,23% 0,70% 2,11% 2,51% -0,02% 2,04%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -4,54% 9,92% -0,25% 26,27% 12,54% 10,44% 9,34% 10,44% 1,75% 0,59%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -53,33% 7,03% 10,49% 15,26% 11,33% 12,05% 12,95% 12,72% 9,23% 11,94%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 74,47% 140,18% 99,02% 189,47% 117,15% 84,62% 170,78% 177,18% 109,64% 103,11%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...