Visa allt om Liba Bröd Aktiebolag
Visa allt om Liba Bröd Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 76 688 61 653 47 757 38 894 35 078 34 856 37 155 34 866 33 836 28 591
Övrig omsättning 2 041 1 775 943 383 477 694 24 4 2 3
Rörelseresultat (EBIT) 10 832 7 235 3 998 1 438 1 158 -70 1 411 1 778 1 615 1 055
Resultat efter finansnetto 10 888 7 284 4 076 1 450 513 68 1 504 1 879 1 731 1 089
Årets resultat 6 491 4 710 2 464 701 243 245 964 1 720 578 474
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 687 7 688 7 667 6 472 5 210 4 837 6 086 6 686 2 581 2 956
Omsättningstillgångar 29 476 18 398 9 861 8 118 7 912 7 146 7 046 5 510 7 528 5 425
Tillgångar 38 163 26 086 17 528 14 590 13 122 11 983 13 131 12 197 10 109 8 381
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 17 895 11 403 6 693 4 229 6 028 5 785 5 540 5 576 3 856 3 278
Obeskattade reserver 7 938 5 395 4 175 3 278 2 743 2 582 2 875 2 703 3 187 2 295
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 325 625 925 759 0 184 263 449 0 0
Kortfristiga skulder 12 006 8 662 5 735 6 324 4 351 3 432 4 454 3 469 3 066 2 808
Skulder och eget kapital 38 163 26 086 17 528 14 590 13 122 11 983 13 131 12 197 10 109 8 381
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 592 0 - - 540 475 307 278
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda - 13 842 9 715 8 153 7 345 7 601 8 183 6 954 6 373 5 841
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 5 048 3 488 2 797 2 484 2 755 3 205 2 732 2 583 2 304
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 1 000 0 0
Omsättning 78 729 63 428 48 700 39 277 35 555 35 550 37 179 34 870 33 838 28 594
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 45 39 34 30 22 22 24 22 28 26
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 704 1 581 1 405 1 296 1 594 1 584 1 548 1 585 1 208 1 100
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 554 487 409 367 449 476 472 446 324 303
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 12 377 8 733 5 538 2 600 2 037 673 2 297 3 071 2 777 2 149
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 24,39% 29,10% 22,79% 10,88% 0,64% -6,19% 6,57% 3,04% 18,34% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 28,59% 28,02% 23,50% 10,65% 3,91% 0,69% 11,55% 15,41% 17,14% 13,10%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 14,23% 11,85% 8,62% 4,00% 1,46% 0,24% 4,08% 5,39% 5,12% 3,84%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 65,18% 64,47% 62,72% 61,63% 58,25% 58,64% 60,54% 59,56% 56,00% 55,55%
Rörelsekapital/omsättning 22,78% 15,79% 8,64% 4,61% 10,15% 10,66% 6,98% 5,85% 13,19% 9,15%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 63,12% 59,84% 56,76% 46,51% 61,34% 64,16% 58,33% 62,05% 60,84% 58,83%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 233,02% 195,02% 152,48% 105,33% 162,56% 173,40% 130,62% 131,45% 214,74% 163,07%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...