Visa allt om Försäkringsmäklare L-E Gefvert AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-06 2017-06 2016-06 * 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06
Nettoomsättning 10 985 10 843 10 433 12 046 14 972 20 370 17 668 16 586 16 972 16 145
Övrig omsättning 918 1 497 1 182 1 345 1 454 642 516 332 503 148
Rörelseresultat (EBIT) 762 1 845 1 442 938 1 737 2 091 396 1 220 2 248 980
Resultat efter finansnetto 668 1 695 1 254 881 1 622 1 895 131 891 2 177 1 022
Årets resultat 830 1 235 920 728 860 1 398 419 514 1 551 583
Balansräkningar (tkr)
2018-06 2017-06 2016-06 * 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 054 858 1 080 751 1 663 607 670 745 1 042 551
Omsättningstillgångar 15 012 11 902 11 698 11 889 13 966 24 324 23 878 24 656 18 397 18 075
Tillgångar 16 066 12 761 - 12 641 15 629 24 931 24 548 25 400 19 439 18 626
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 350 1 620 1 284 964 1 136 1 776 878 959 445 368
Obeskattade reserver 360 810 810 790 975 525 525 1 074 1 014 1 060
Avsättningar (tkr) 119 97 95 69 49 61 113 77 49 65
Långfristiga skulder 144 192 240 288 0 0 0 0 247 0
Kortfristiga skulder 14 093 10 042 10 360 10 530 13 469 22 570 23 033 23 290 17 684 17 132
Skulder och eget kapital 16 066 12 761 - 12 641 15 629 24 931 24 548 25 400 19 439 18 626
Löner & utdelning (tkr)
2018-06
2017-06
2016-06 *
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
Löner till styrelse & VD - - 959 504 684 504 775 576 1 036 543
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 2 421 3 469 4 055 5 703 5 215 4 839 5 034 5 365
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader - - 1 041 1 265 1 463 1 712 1 596 1 552 1 821 1 740
Utdelning till aktieägare 1 100 1 100 900 600 900 1 500 500 500 0 0
Omsättning 11 903 12 340 11 615 13 391 16 426 21 012 18 184 16 918 17 475 16 293
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 7 4 8 14 15 15 15 15 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 569 1 549 2 608 1 506 1 069 1 358 1 178 1 106 1 131 1 794
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 746 655 1 158 674 464 602 580 482 591 957
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 009 2 067 1 664 1 050 2 076 2 174 515 1 437 2 440 1 148
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,31% 3,93% -13,39% -19,54% -26,50% 15,29% 6,52% -2,27% 5,12% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,64% 14,46% - 7,55% 11,17% 8,27% 1,39% 4,19% 12,70% 6,03%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,79% 17,02% 12,31% 7,92% 11,66% 10,12% 1,93% 6,42% 14,55% 6,96%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 8,37% 17,15% 12,82% 11,28% 3,32% 8,61% 4,78% 8,24% 4,20% 5,84%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 10,15% 17,65% - 12,50% 12,13% 8,68% 5,15% 6,89% 6,13% 6,07%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 106,52% 118,52% 112,92% 112,91% 103,69% 107,77% 103,67% 105,87% 104,03% 105,50%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2016-06 : Summa tillgångar och summa skulder och eget kapital ej identiska.
mer information

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...