Visa allt om Lars-Olov Andersson Bensin och Livs AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Nettoomsättning 15 666 15 493 14 178 14 275 14 241 13 951 13 426 12 759 13 084 13 141
Övrig omsättning 168 27 185 182 169 135 59 50 9 73
Rörelseresultat (EBIT) 139 113 240 355 -120 -341 63 135 127 127
Resultat efter finansnetto 121 111 238 352 -126 -347 59 134 123 107
Årets resultat 69 64 134 352 -126 -347 29 134 123 107
Balansräkningar (tkr)
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 426 273 256 254 245 177 110 34 54 98
Omsättningstillgångar 1 341 1 565 1 440 1 492 1 122 1 233 1 440 1 550 1 447 1 551
Tillgångar 2 767 1 838 1 696 1 746 1 368 1 410 1 550 1 584 1 500 1 648
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 189 191 176 43 -309 -183 163 254 219 96
Obeskattade reserver 76 76 80 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 620 0 0 0 0 0 0 0 0 59
Kortfristiga skulder 1 882 1 571 1 440 1 704 1 677 1 593 1 386 1 329 1 281 1 493
Skulder och eget kapital 2 767 1 838 1 696 1 746 1 368 1 410 1 550 1 584 1 500 1 648
Löner & utdelning (tkr)
2022-04
2021-04
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 - 390 360
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - - - - - - 2 173 2 076 1 686 1 524
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - - - - - - 723 632 642 645
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 15 834 15 520 14 363 14 457 14 410 14 086 13 485 12 809 13 093 13 214
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 9 7 8 7 7 7 7 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 741 1 721 2 025 1 784 2 034 1 993 1 918 1 823 1 869 1 877
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 419 417 527 439 514 532 422 387 388 369
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 391 221 335 423 -62 -302 82 155 174 207
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,12% 9,27% -0,68% 0,24% 2,08% 3,91% 5,23% -2,48% -0,43% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,02% 6,15% 14,15% 20,33% -8,77% -24,18% 4,06% 8,52% 8,47% 7,77%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,89% 0,73% 1,69% 2,49% -0,84% -2,44% 0,47% 1,06% 0,97% 0,97%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 45,01% 42,75% 45,14% 47,00% 44,41% 44,82% 43,10% 42,41% 41,31% 39,79%
Rörelsekapital/omsättning -3,45% -0,04% 0,00% -1,49% -3,90% -2,58% 0,40% 1,73% 1,27% 0,44%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 8,97% 13,62% 14,06% 2,46% -22,59% -12,98% 10,52% 16,04% 14,60% 5,83%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 42,67% 66,07% 65,14% 50,59% 39,30% 45,45% 69,12% 76,07% 67,76% 69,73%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!