Visa allt om Mickes Kiosk AB
Visa allt om Mickes Kiosk AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04 2005-04
Nettoomsättning 2 639 2 697 2 939 3 122 3 465 3 101 2 556 2 271 2 123 2 204
Övrig omsättning - - - 67 22 10 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 47 78 -26 -33 25 95 -14 -20 80 -46
Resultat efter finansnetto 9 47 -59 -64 -1 65 -49 -41 52 -77
Årets resultat 9 47 -59 -64 -1 65 -49 -34 45 -49
Balansräkningar (tkr)
2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04 2005-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 542 548 531 538 547 565 602 579 586 582
Omsättningstillgångar 334 274 234 378 364 309 291 266 273 323
Tillgångar 876 822 766 916 911 874 893 845 859 905
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 116 107 60 118 182 183 119 168 202 157
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 191 164 81 199 197 195 176 159 47 326
Kortfristiga skulder 569 551 625 599 532 496 598 519 603 422
Skulder och eget kapital 876 822 766 916 911 874 893 845 859 905
Löner & utdelning (tkr)
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
2006-04
2005-04
Löner till styrelse & VD - 0 425 442 538 394 474 422 387 445
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 294 253 24 27 58 32 23 52 74 105
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 101 77 153 163 208 165 174 147 150 185
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 639 2 697 2 939 3 189 3 487 3 111 2 556 2 271 2 123 2 204
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 320 1 349 1 470 1 561 1 733 1 551 1 278 757 708 735
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 203 169 303 320 411 300 337 208 204 246
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 53 91 -19 -25 44 121 -1 -7 92 49
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -2,15% -8,23% -5,86% -9,90% 11,74% 21,32% 12,55% 6,97% -3,68% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,48% 9,49% -3,39% -3,60% 2,74% 10,98% -1,57% -2,37% 9,31% -4,09%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,82% 2,89% -0,88% -1,06% 0,72% 3,10% -0,55% -0,88% 3,77% -1,68%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 35,16% 33,30% 36,95% 34,11% 37,17% 38,57% 45,81% 47,64% 51,81% 53,09%
Rörelsekapital/omsättning -8,90% -10,27% -13,30% -7,08% -4,85% -6,03% -12,01% -11,14% -15,54% -4,49%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 13,24% 13,02% 7,83% 12,88% 19,98% 20,94% 13,33% 19,88% 24,10% 17,35%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 36,38% 26,32% 16,96% 37,56% 33,46% 27,22% 20,40% 20,62% 19,57% 39,57%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...