Visa allt om Lisa Cassels i Nordstan AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
Nettoomsättning 428 392 256 885 354 160 387 305 385 683 382 713 340 515 311 501 280 163 250 925
Övrig omsättning 1 167 17 423 4 300 3 340 524 574 2 824 1 116 703 6 661
Rörelseresultat (EBIT) 86 468 576 4 120 29 605 18 030 22 392 20 109 9 218 4 128 2 534
Resultat efter finansnetto 85 931 363 4 185 29 669 18 041 22 429 20 135 9 223 3 933 2 041
Årets resultat 61 648 1 931 2 869 17 518 11 915 13 287 12 164 6 187 2 099 434
Balansräkningar (tkr)
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 23 948 26 646 28 482 32 043 31 125 32 243 28 763 31 023 21 791 23 104
Omsättningstillgångar 199 348 156 039 116 565 116 033 112 097 116 954 116 508 80 172 76 724 55 377
Tillgångar 223 296 182 685 145 048 148 076 143 222 149 197 145 271 111 195 98 514 78 481
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 83 387 21 739 19 807 41 939 34 421 36 506 32 219 27 055 20 868 18 769
Obeskattade reserver 45 033 36 926 39 177 38 735 31 561 28 839 23 499 18 993 17 786 16 591
Avsättningar (tkr) 876 926 875 922 787 512 541 569 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 93 999 123 094 85 188 66 481 76 453 83 340 89 012 64 578 59 861 43 122
Skulder och eget kapital 223 296 182 685 145 048 148 076 143 222 149 197 145 271 111 195 98 514 78 481
Löner & utdelning (tkr)
2022-06
2021-06
2020-06
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
Löner till styrelse & VD 982 806 631 408 1 212 757 708 1 557 773 703
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 54 378 46 728 56 303 58 274 59 288 55 321 50 775 48 995 41 343 33 460
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 19 293 17 858 20 917 22 261 22 130 21 145 18 933 17 040 14 078 11 217
Utdelning till aktieägare 15 000 0 0 10 000 10 000 14 000 9 000 7 000 0 0
Omsättning 429 559 274 308 358 460 390 645 386 207 383 287 343 339 312 617 280 866 257 586
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 139 132 148 164 171 165 153 139 121 94
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 082 1 946 2 393 2 362 2 255 2 319 2 226 2 241 2 315 2 669
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 536 498 532 497 492 479 471 498 474 495
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 93 131 5 493 9 535 35 516 24 179 28 017 25 747 14 885 9 737 6 732
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 66,76% -27,47% -8,56% 0,42% 0,78% 12,39% 9,31% 11,19% 11,65% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 38,78% 0,35% 2,92% 20,12% 12,69% 15,11% 13,94% 8,45% 4,39% 3,38%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 20,21% 0,25% 1,20% 7,69% 4,71% 5,89% 5,95% 3,01% 1,54% 1,06%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 60,34% 54,84% 50,58% 57,67% 56,58% 55,02% 55,15% 54,78% 53,98% 53,64%
Rörelsekapital/omsättning 24,59% 12,82% 8,86% 12,79% 9,24% 8,78% 8,07% 5,01% 6,02% 4,88%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 53,07% 27,67% 34,72% 48,73% 41,22% 39,55% 34,80% 37,65% 35,27% 39,50%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 140,24% 53,43% 73,69% 55,12% 56,47% 55,52% 48,62% 42,56% 52,02% 63,55%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!