Visa allt om Vitavia Atavia Management AB
Visa allt om Vitavia Atavia Management AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 955 604 2 211 7 493 6 440 4 283 4 047 4 210 3 677 2 445
Övrig omsättning - 35 - - - - - - 5 22
Rörelseresultat (EBIT) 212 122 301 352 276 588 336 297 718 436
Resultat efter finansnetto 209 115 296 349 277 588 337 318 731 436
Årets resultat 233 80 367 186 198 418 242 225 388 306
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 43 303 195 255 309 35 46 53 59 70
Omsättningstillgångar 618 572 857 1 423 1 085 1 007 705 900 1 410 742
Tillgångar 661 876 1 051 1 679 1 394 1 042 751 953 1 469 812
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 542 490 589 372 336 564 409 392 555 467
Obeskattade reserver 0 91 91 273 182 182 182 182 182 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 264 96 143 238 0 0 5 3 0
Kortfristiga skulder 118 32 275 891 638 296 160 373 729 345
Skulder och eget kapital 661 876 1 051 1 679 1 394 1 042 751 953 1 469 812
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 - - 482 315 249 245 405 417
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 371 110 603 1 680 989 574 461 285 108 138
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 137 47 206 492 307 276 298 120 220 289
Utdelning till aktieägare 420 180 180 150 150 426 263 225 388 300
Omsättning 955 639 2 211 7 493 6 440 4 283 4 047 4 210 3 682 2 467
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 1 2 5 4 3 4 3 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 478 604 1 106 1 499 1 610 1 428 1 012 1 403 1 839 1 223
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 293 209 439 465 536 418 287 255 406 480
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 212 213 362 423 306 594 348 322 740 459
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 58,11% -72,68% -70,49% 16,35% 50,36% 5,83% -3,87% 14,50% 50,39% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 32,07% 14,04% 28,83% 21,32% 20,44% 56,62% 45,14% 33,79% 49,83% 53,94%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 22,20% 20,36% 13,70% 4,78% 4,43% 13,78% 8,38% 7,65% 19,91% 17,91%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 52,36% 89,40% 26,32% 7,10% 6,94% 16,60% 13,47% 12,52% 18,52% 16,24%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 82,00% 64,04% 62,80% 34,14% 33,73% 67,00% 72,32% 54,88% 46,70% 57,51%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 523,73% 1 787,50% 311,64% 159,71% 170,06% 340,20% 440,62% 241,29% 193,42% 215,07%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...