Visa allt om Maskin & Mekan i Växjö AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Nettoomsättning 197 968 157 060 100 521 99 417 71 441 62 246 51 432 41 906 38 238 39 246
Övrig omsättning 9 517 5 336 8 683 5 531 4 051 1 647 3 885 2 364 1 656 2 975
Rörelseresultat (EBIT) 37 316 28 610 19 056 13 786 13 447 8 766 11 336 8 259 6 712 9 683
Resultat efter finansnetto 37 103 39 234 29 053 13 580 13 337 8 576 11 098 7 962 6 359 9 181
Årets resultat 15 363 18 976 15 706 4 929 6 567 5 056 3 770 2 897 3 094 4 162
Balansräkningar (tkr)
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 138 920 116 475 111 358 98 160 83 889 77 358 77 216 67 591 58 780 56 578
Omsättningstillgångar 97 785 83 260 35 983 29 138 25 666 20 850 12 937 13 313 14 512 12 898
Tillgångar 236 706 199 736 147 341 127 298 109 555 98 207 90 152 80 905 73 292 69 476
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 91 474 78 111 59 135 43 430 38 501 31 934 26 878 23 108 20 211 17 117
Obeskattade reserver 108 945 89 093 71 174 59 456 52 257 47 386 45 321 39 135 34 909 32 552
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 15 000 15 000 5 000 8 590 9 590 10 645 9 425 10 205 11 614 12 478
Kortfristiga skulder 21 287 17 532 12 032 15 823 9 207 8 242 8 528 8 457 6 559 7 329
Skulder och eget kapital 236 706 199 736 147 341 127 298 109 555 98 207 90 152 80 905 73 292 69 476
Löner & utdelning (tkr)
2022-08
2021-08
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
Löner till styrelse & VD 668 - - - - - 0 0 - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 28 852 35 482 - - - - 8 778 6 986 6 411 5 498
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 11 878 10 086 - - - - 3 055 2 148 2 104 1 755
Utdelning till aktieägare 3 000 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 207 485 162 396 109 204 104 948 75 492 63 893 55 317 44 270 39 894 42 221
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 64 53 50 48 30 25 21 18 16 14
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 093 2 963 2 010 2 071 2 381 2 490 2 449 2 328 2 390 2 803
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 667 686 567 462 591 589 582 526 551 539
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 59 397 47 532 36 281 28 786 27 023 21 262 22 236 16 562 15 205 17 520
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 26,05% 56,25% 1,11% 39,16% 14,77% 21,03% 22,73% 9,59% -2,57% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,80% 19,72% 19,77% 10,83% 12,27% 8,93% 12,57% 10,23% 9,23% 13,99%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 18,90% 25,08% 28,97% 13,87% 18,82% 14,08% 22,04% 19,74% 17,68% 24,77%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 69,06% 68,70% 65,52% 62,81% 76,72% 71,82% 80,15% 78,24% 81,44% 81,03%
Rörelsekapital/omsättning 38,64% 41,85% 23,83% 13,39% 23,04% 20,26% 8,57% 11,59% 20,80% 14,19%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 74,54% 73,90% 77,81% 70,55% 72,35% 70,15% 69,03% 66,29% 64,73% 59,17%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 345,53% 375,90% 190,72% 183,85% 278,09% 252,33% 151,09% 156,65% 220,25% 174,06%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!