Visa allt om Per & Sara Gastro i Helsingborg AB
Visa allt om Per & Sara Gastro i Helsingborg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 29 944 20 867 23 826 22 759 19 352 18 094 17 335 15 539 16 794 18 145
Övrig omsättning - 3 112 136 190 712 - - 49 - -
Rörelseresultat (EBIT) 819 1 538 39 -65 581 460 123 -289 8 516
Resultat efter finansnetto 686 1 504 34 -69 586 455 102 -306 -67 494
Årets resultat 43 6 19 1 460 455 102 -306 -67 494
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 838 6 440 952 978 1 383 1 000 1 150 1 439 1 677 381
Omsättningstillgångar 3 962 3 066 4 055 5 782 6 637 3 824 3 269 2 199 2 439 2 583
Tillgångar 9 800 9 506 5 007 6 760 8 020 4 824 4 419 3 638 4 116 2 964
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 217 174 168 149 598 138 -967 -1 069 -763 -696
Obeskattade reserver 2 163 1 540 50 50 125 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 600 1 800 0 700 500 500 1 435 1 455 1 475 295
Kortfristiga skulder 5 820 5 992 4 789 5 861 6 797 4 186 3 951 3 252 3 404 3 365
Skulder och eget kapital 9 800 9 506 5 007 6 760 8 020 4 824 4 419 3 638 4 116 2 964
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 260 255 251 215 234 234
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 6 901 7 080 7 426 6 061 5 738 5 360 4 977 5 350 5 606
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 2 427 2 281 2 665 2 144 1 813 1 547 1 491 1 784 2 049
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 29 944 23 979 23 962 22 949 20 064 18 094 17 335 15 588 16 794 18 145
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 27 21 23 26 21 21 20 20 22 23
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 109 994 1 036 875 922 862 867 777 763 789
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 429 440 397 370 385 348 340 327 329 337
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 769 1 812 347 483 1 115 895 587 151 433 650
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 43,50% -12,42% 4,69% 17,61% 6,95% 4,38% 11,56% -7,47% -7,45% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,36% 16,18% 0,78% -0,89% 7,34% 9,76% 2,78% -7,92% 0,39% 17,68%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,74% 7,37% 0,16% -0,26% 3,04% 2,60% 0,71% -1,85% 0,10% 2,89%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 67,50% 64,59% 64,32% 66,67% 65,46% 66,42% 63,17% 62,79% 63,59% 64,28%
Rörelsekapital/omsättning -6,20% -14,02% -3,08% -0,35% -0,83% -2,00% -3,93% -6,78% -5,75% -4,31%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 19,43% 14,47% 4,13% 2,78% 8,61% 2,86% -21,88% -29,38% -18,54% -23,48%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 47,75% 33,69% 65,32% 78,67% 77,31% 69,30% 64,59% 44,46% 51,85% 58,75%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...