Visa allt om Ståhls Skyltar AB
Visa allt om Ståhls Skyltar AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 3 559 3 620 4 195 8 192 6 191 5 088 5 599 6 471 6 690 5 350
Övrig omsättning - 68 - 15 53 166 88 40 57 28
Rörelseresultat (EBIT) 324 401 175 179 459 -26 -208 183 532 -65
Resultat efter finansnetto 301 352 111 131 402 -81 -271 130 465 -138
Årets resultat 173 201 50 65 236 -81 -198 62 400 -128
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 210 180 387 533 303 383 500 548 449 547
Omsättningstillgångar 1 639 1 427 1 005 1 321 903 1 043 1 315 1 403 1 647 1 068
Tillgångar 1 849 1 607 1 392 1 854 1 206 1 426 1 815 1 951 2 096 1 615
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 777 604 403 354 288 52 134 532 470 71
Obeskattade reserver 338 261 170 133 93 0 0 73 35 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 204 0 21 48 6 103 211 158 228
Kortfristiga skulder 735 539 819 1 347 776 1 368 1 578 1 135 1 433 1 316
Skulder och eget kapital 1 849 1 607 1 392 1 854 1 206 1 426 1 815 1 951 2 096 1 615
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 26 232 382 500 365
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 294 811 1 066 1 012 1 178 584 778 840 838
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - 0 -
Sociala kostnader - 43 260 361 313 426 439 420 445 413
Utdelning till aktieägare 555 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 559 3 688 4 195 8 207 6 244 5 254 5 687 6 511 6 747 5 378
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 3 5 5 5 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 780 1 810 1 398 1 638 1 238 1 018 1 120 1 294 1 338 1 070
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 244 146 368 299 280 347 331 329 366 329
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 324 606 466 412 649 237 12 438 766 223
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,69% -13,71% -48,79% 32,32% 21,68% -9,13% -13,48% -3,27% 25,05% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 17,58% 25,64% 12,64% 9,65% 38,31% -1,75% -11,46% 9,38% 25,38% -3,90%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,13% 11,38% 4,20% 2,19% 7,46% -0,49% -3,71% 2,83% 7,95% -1,18%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 55,07% 64,25% 75,35% 47,86% 63,35% 69,56% 65,35% 62,82% 62,36% 67,42%
Rörelsekapital/omsättning 25,40% 24,53% 4,43% -0,32% 2,05% -6,39% -4,70% 4,14% 3,20% -4,64%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 56,28% 50,25% 38,48% 24,69% 29,56% 3,65% 7,38% 30,03% 23,63% 4,40%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 200,00% 238,40% 60,56% 54,57% 53,74% 44,59% 57,48% 93,13% 95,12% 58,66%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...