Visa allt om Granberg Interior AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Nettoomsättning 45 036 39 758 40 925 48 115 47 478 47 536 37 335 38 171 36 902 36 316
Övrig omsättning 46 279 267 164 92 7 297 7 11 5
Rörelseresultat (EBIT) 3 256 3 380 5 629 7 544 7 967 9 333 5 428 6 008 5 786 7 563
Resultat efter finansnetto 3 268 3 379 5 628 7 587 7 963 9 334 5 431 5 869 5 919 7 566
Årets resultat 2 590 2 671 4 541 5 769 5 801 6 719 4 216 4 551 4 609 5 170
Balansräkningar (tkr)
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 399 633 1 049 1 644 1 148 1 429 1 527 594 940 1 167
Omsättningstillgångar 17 678 16 428 14 816 16 893 18 109 18 045 13 151 14 398 16 662 16 650
Tillgångar 18 077 17 061 15 865 18 537 19 257 19 474 14 678 14 992 17 602 17 817
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 801 11 211 13 040 13 999 13 729 13 928 11 209 10 993 10 442 10 832
Obeskattade reserver 0 0 24 180 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 7 276 5 851 2 802 4 359 5 528 5 545 3 469 3 999 7 160 6 985
Skulder och eget kapital 18 077 17 061 15 865 18 537 19 257 19 474 14 678 14 992 17 602 17 817
Löner & utdelning (tkr)
2022-08
2021-08
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 5 196 4 944 4 817 4 595
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 2 816 2 756 2 652 2 495
Utdelning till aktieägare 3 000 3 000 4 500 5 500 5 500 6 000 4 000 4 000 4 000 5 000
Omsättning 45 082 40 037 41 192 48 279 47 570 47 543 37 632 38 178 36 913 36 321
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 10 11 10 10 10 10 10 10 10 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 504 3 614 4 093 4 812 4 748 4 754 3 734 3 817 3 690 3 632
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 952 851 896 868 873 822 829 786 761 719
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 616 3 795 6 225 8 146 8 489 9 836 5 915 6 390 6 168 7 917
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 13,28% -2,85% -14,94% 1,34% -0,12% 27,32% -2,19% 3,44% 1,61% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 18,08% 19,81% 35,48% 40,96% 41,37% 47,93% 37,02% 40,40% 33,67% 42,53%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,26% 8,50% 13,75% 15,78% 16,78% 19,64% 14,55% 15,87% 16,06% 20,87%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 45,05% 49,94% 53,16% 50,35% 51,03% 48,35% 48,95% 48,21% 48,76% 50,17%
Rörelsekapital/omsättning 23,10% 26,60% 29,36% 26,05% 26,50% 26,30% 25,93% 27,24% 25,75% 26,61%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 59,75% 65,71% 82,31% 76,28% 71,29% 71,52% 76,37% 73,33% 59,32% 60,80%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 158,45% 186,99% 310,71% 271,19% 244,93% 251,06% 241,22% 254,49% 172,00% 181,30%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!