Visa allt om Primär FM Lokalvård AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2017 är 8 månader.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Nettoomsättning 107 712 91 966 110 435 100 164 78 908 56 337 82 143 63 972 54 340 52 639
Övrig omsättning 1 395 2 839 1 388 3 197 3 250 3 212 7 350 4 935 208 1
Rörelseresultat (EBIT) -5 262 2 787 7 045 4 646 4 956 4 944 8 753 6 495 6 965 3 459
Resultat efter finansnetto -5 257 2 785 7 036 4 642 4 953 4 940 8 744 6 482 6 985 3 478
Årets resultat 341 779 335 2 795 499 3 848 6 804 5 042 5 425 5 155
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 109 92 26 12 11 30 35 69 89 76
Omsättningstillgångar 40 441 34 657 33 342 30 964 23 102 21 386 25 711 18 843 17 053 15 346
Tillgångar 40 550 34 749 33 368 30 975 23 112 21 416 25 746 18 912 17 143 15 422
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 504 9 163 8 384 7 549 4 754 4 255 7 208 5 403 5 785 5 749
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 31 046 25 586 24 984 23 426 18 359 17 161 18 539 13 508 11 357 9 674
Skulder och eget kapital 40 550 34 749 33 368 30 975 23 112 21 416 25 746 18 912 17 143 15 422
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
Löner till styrelse & VD 836 827 - - - - - 0 - -
Varav tantiem till styrelse & VD 20 140 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 53 067 50 625 - - - - - 35 298 24 790 26 653
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 19 738 19 043 - - - 0 0 12 380 9 560 9 936
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 6 800 5 000 5 424 5 388
Omsättning 109 107 94 805 111 823 103 361 82 158 59 549 89 493 68 907 54 548 52 640
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 135 155 202 259 161 151 169 133 107 99
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 798 593 547 387 490 373 486 481 508 532
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 556 460 402 300 378 286 358 361 322 373
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -5 225 2 805 7 050 4 653 4 982 4 955 8 768 6 518 6 984 3 494
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 17,12% -16,72% 10,25% 26,94% 40,06% - 28,40% 17,73% 3,23% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -12,93% 8,02% 21,13% 15,00% 21,46% 23,10% 34,01% 34,35% 40,78% 22,67%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -4,87% 3,03% 6,38% 4,64% 6,28% 8,78% 10,66% 10,16% 12,87% 6,64%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 73,14% 86,18% 85,91% 86,73% 86,82% 85,79% 83,10% 84,00% 84,42% 85,85%
Rörelsekapital/omsättning 8,72% 9,86% 7,57% 7,53% 6,01% 7,50% 8,73% 8,34% 10,48% 10,78%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 23,44% 26,37% 25,13% 24,37% 20,57% 19,87% 28,00% 28,57% 33,75% 37,28%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 129,92% 135,04% 132,89% 131,16% 124,57% 123,40% 137,66% 137,85% 148,08% 156,57%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!