Visa allt om Andersson Legomekanik AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 22 765 17 674 13 069 12 353 12 960 16 779 24 773 13 258 19 237 34 453
Övrig omsättning 399 156 0 0 424 34 0 23 42 29
Rörelseresultat (EBIT) 4 775 2 958 163 -285 -299 2 421 1 935 -1 196 812 3 064
Resultat efter finansnetto 4 773 2 957 162 -292 -300 2 436 1 924 -1 258 896 3 046
Årets resultat 3 271 1 783 421 459 437 2 421 1 525 210 806 1 525
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 985 3 156 3 217 3 503 4 137 5 535 6 162 6 910 7 462 8 280
Omsättningstillgångar 15 934 10 578 6 595 6 162 7 145 8 707 8 979 11 546 13 084 15 330
Tillgångar 18 919 13 734 9 812 9 665 11 282 14 242 15 140 18 456 20 547 23 610
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 807 4 535 2 752 2 331 1 872 3 490 3 738 4 814 7 361 8 550
Obeskattade reserver 4 392 3 765 3 234 3 622 4 518 5 393 6 078 6 139 7 734 7 897
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 200 300 400 500 600 700 800 900 1 000 1 100
Kortfristiga skulder 7 520 5 134 3 426 3 212 4 292 4 659 4 524 6 604 4 453 6 064
Skulder och eget kapital 18 919 13 734 9 812 9 665 11 282 14 242 15 140 18 456 20 547 23 610
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 1 100 -
Löner till övriga anställda - - - - - 4 238 5 524 5 049 5 149 7 181
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 1 400
Sociala kostnader - - - - - 1 679 2 089 1 760 1 903 3 027
Utdelning till aktieägare 0 1 000 0 0 0 2 055 2 670 0 0 1 995
Omsättning 23 164 17 830 13 069 12 353 13 384 16 813 24 773 13 281 19 279 34 482
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 10 10 9 10 12 14 14 14 15 15
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 277 1 767 1 452 1 235 1 080 1 199 1 770 947 1 282 2 297
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 519 517 555 572 476 412 536 487 473 682
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 5 250 3 505 697 348 358 3 213 2 837 -254 1 699 3 950
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 28,81% 35,24% 5,80% -4,68% -22,76% -32,27% 86,85% -31,08% -44,16% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 25,26% 21,57% 1,70% -2,90% -2,60% 17,13% 12,91% -6,20% 4,52% 13,51%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 20,99% 16,76% 1,28% -2,27% -2,26% 14,54% 7,89% -8,63% 4,82% 9,26%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 58,94% 60,81% 59,44% 63,68% 59,00% 59,54% 47,98% 57,10% 51,64% 47,24%
Rörelsekapital/omsättning 36,96% 30,80% 24,25% 23,88% 22,01% 24,13% 17,98% 37,28% 44,87% 26,89%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 54,09% 54,40% 53,76% 53,35% 47,83% 54,04% 56,00% 52,03% 65,18% 60,86%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 194,97% 174,17% 179,25% 167,25% 147,58% 165,42% 185,94% 148,71% 282,71% 245,81%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!