Visa allt om Camfil International Aktiebolag
Visa allt om Camfil International Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 360 22 542 43 102 38 487 41 604 63 745 62 913 51 118 54 413 41 679
Övrig omsättning - - 384 600 1 088 2 027 2 284 3 581 3 581 2 110
Rörelseresultat (EBIT) 289 2 144 -1 378 -3 860 -2 874 -3 791 1 894 4 434 5 679 3 721
Resultat efter finansnetto 276 2 261 -970 -3 673 -2 681 -3 608 1 250 4 179 6 109 3 929
Årets resultat 14 101 -414 -3 011 -1 943 -2 780 860 3 043 4 462 2 876
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 34 120 68 66 788 250 520 769 137
Omsättningstillgångar 8 140 9 663 18 226 15 922 16 355 20 924 23 494 17 581 24 132 19 341
Tillgångar 8 140 9 697 18 346 15 990 16 421 21 712 23 744 18 101 24 901 19 478
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 107 8 093 7 992 8 406 8 882 8 850 9 086 8 964 8 501 7 999
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 33 1 604 10 354 7 584 7 539 12 828 14 658 9 137 16 400 11 479
Skulder och eget kapital 8 140 9 697 18 346 15 990 16 421 21 712 23 744 18 101 24 901 19 478
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 - 1 078 1 819 1 622 1 523 1 527 1 444 1 346 1 248
Varav tantiem till styrelse & VD - - 355 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 1 998 4 357 3 950 3 698 7 014 4 471 3 660 3 463 2 881
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 476 2 541 3 011 2 786 2 670 2 700 2 321 2 312 2 303
Utdelning till aktieägare 6 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 360 22 542 43 486 39 087 42 692 65 772 65 197 54 699 57 994 43 789
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 6 13 14 13 17 15 12 12 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 3 757 3 316 2 749 3 200 3 750 4 194 4 260 4 534 3 789
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 412 614 627 624 659 580 619 593 585
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 289 2 155 -1 355 -3 835 -2 850 -3 503 2 164 4 709 5 797 3 765
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -98,40% -47,70% 11,99% -7,49% -34,73% 1,32% 23,07% -6,06% 30,55% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,66% 27,17% -4,07% -20,37% -11,98% -12,50% 10,82% 33,40% 29,15% 23,08%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 82,78% 11,69% -1,73% -8,46% -4,73% -4,26% 4,09% 11,83% 13,34% 10,79%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 89,72% 34,89% 33,17% 30,52% 31,51% 30,04% 33,07% 33,27% 33,74% 33,35%
Rörelsekapital/omsättning 2 251,94% 35,75% 18,26% 21,66% 21,19% 12,70% 14,04% 16,52% 14,21% 18,86%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 99,59% 83,46% 43,56% 52,57% 54,09% 40,88% 38,27% 49,52% 34,14% 41,07%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 24 666,67% 564,90% 172,46% 208,41% 212,95% 159,66% 153,68% 190,91% 137,24% 161,32%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...